Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Arbeidsomstandigheden

Zorg voor veiligheid op het werk

Als werkgever ben je aansprakelijk als je personeel iets overkomt doordat de arbeidsomstandigheden binnen je organisatie niet veilig of ongezond zijn. Voorkom werkgeversaansprakelijkheid of een hoge boete van de Arbeidsinspectie en zorg voor goede arbeidsomstandigheden.

Maak nu je verzuimprotocol!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Arbeidsomstandigheden zijn alle werkgerelateerde factoren die van invloed zijn op de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van je werknemers, zoals arbeidstijden, geluid en lichamelijke en psychische belasting. Samen met je werknemers ben je er verantwoordelijk voor dat deze arbeidsomstandigheden binnen je bedrijf optimaal zijn. Is dit niet het geval en zijn er binnen je bedrijf gezondheids- of veiligheidsrisico's, dan kun je bijvoorbeeld een boete krijgen. Zo moet je zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving en moeten je werknemers meewerken aan een veilige uitvoering van hun werkzaamheden. Ze dienen zich bijvoorbeeld te houden aan de veiligheidsinstructies die gelden binnen je bedrijf. Het geheel aan arbo regels is vastgelegd in de arbo wetgeving. Deze wetgeving bestaat uit 3 onderdelen:

 • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

 • Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)

 • Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling)

Sinds 2017 geldt een nieuwe Arbowet die gevolgen heeft voor onder meer jou als werkgever, je werknemers en de bedrijfsarts. Zo moet je tegenwoordig over een basiscontract met een arbodienstverlener beschikken en hebben je werknemers recht op een open spreekuur met de bedrijfsarts. Onderzoek toont echter aan dat de meerderheid van de bedrijven nog niet goed op de hoogte is van de nieuwe Arbowet en nog niet alle nieuwe regels naleven. Zo had ruim een kwart van de bedrijven vorig jaar niet het verplichte basiscontract op orde. Vooral binnen het MKB ontbreekt het vaak aan prioriteit, kennis en tijd.

Om de Arbowet te kunnen naleven, moet je een concreet arbobeleid voeren. Je arbobeleid moet erop gericht zijn om met de mogelijkheden en middelen die je hebt zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden te realiseren. Zo moet je onder meer:

 • een beleid voor ziekteverzuim voeren bijvoorbeeld neergelegd in een verzuimprotocol

 • ongevallen binnen je bedrijf onderzoeken, registreren en melden

 • voor veilige arbeidsmiddelen en werkmethoden zorgen

 • voorlichting en instructies geven aan je medewerkers over veilig werken

 • de juiste beschermingsmiddelen aan je medewerkers verschaffen

 • gevaren bestrijden bij de bron en niet alleen aan symptoombestrijding doen

 • ZZP’ers met wie je samenwerkt wijzen op de voorschriften en risico’s die in je bedrijf gelden

 • een preventiemedewerker hebben aangesteld

Je kunt met de Arbeidsinspectie te maken krijgen als jij of 1 van je werknemers de arbo wetgeving overtreedt. De arbo wetgeving geldt namelijk overal waar arbeid wordt verricht. Dit houdt in dat de Arbeidsinspectie onder meer kan optreden als:

Wanneer een van je werknemers schade lijdt tijdens het uitvoeren van zijn werk en dat het directe of indirecte gevolg is van zijn werkzaamheden, dan ben je als werkgever daarvoor aansprakelijk. Ook ben je als werkgever aansprakelijk voor schade die je werknemer veroorzaakt tijdens de uitoefening van zijn werk. Dit is alleen anders als je kunt aantonen dat je al je verplichtingen bent nagekomen of dat de schade in grote mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van die werknemer. Het aantonen van die opzet of roekeloosheid is echter zeer lastig en een rechter zal dat niet zo snel aannemen. Je medewerker kan bijvoorbeeld onvoorzichtig zijn geweest, maar onvoorzichtig gedrag betekent zeker niet dat dit meteen bewust roekeloos is.

Maak nu je verzuimprotocol!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.