GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gebruiksvoorwaarden van Rocket Lawyer CV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Prinses Beatrixlaan 116, 2595 AL te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67142494.

ARTIKEL 1 -   TOEPASSELIJKHEID
ARTIKEL 2 -   DEFINITIES
ARTIKEL 3 -   DOEL
ARTIKEL 4 -   REGISTRATIE
ARTIKEL 5 -   FORUM
ARTIKEL 6 -   DOCUMENTEN OPSTELLEN
ARTIKEL 7 -   ELEKTRONISCHE HANDTEKENING
ARTIKEL 8 -   VRAAG EEN ADVOCAAT DIENST
ARTIKEL 9 -   LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 10 - MAATWERK DIENSTEN
ARTIKEL 11 - BETALINGSVOORWAARDEN
ARTIKEL 12 - AFKOELINGSPERIODE
ARTIKEL 13 - WEBSITE
ARTIKEL 14 - INTELLECTUEEL EIGENDOM
ARTIKEL 15 - VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
ARTIKEL 16 - AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 17 - WIJZIGINGSBEDING
ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

 

ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten, betaald en gratis, die Rocket Lawyer aanbiedt. Door gebruik van een of meerdere van deze Diensten accepteert een Bezoeker, Gebruiker of Lid deze Gebruiksvoorwaarden.

 

ARTIKEL 2 - DEFINITIES

Rocket Lawyer: de handelsnaam van Rocket Lawyer CV in Nederland.

Website: de website die Rocket Lawyer levert, www.rocketlawyer.com/nl/nl, een platform waarop juridische informatie te vinden is, juridisch advies kan worden ingewonnen en waar betalende Leden met Advocaten van het Rocket Lawyer Advocatennetwerk in contact kunnen komen.

Advocaat van het Rocket Lawyer Advocatennetwerk: een advocaat die is ingeschreven op het Tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten en die of zelfstandig, dan wel binnen een maatschap zijn beroep uitoefent en die actief vragen beantwoordt op het Forum van de Website en/of bij de “Vraag een advocaat” dienst.

Bezoeker: een natuurlijk persoon die op de Website surft.

Gebruiker: een natuurlijk persoon die zich op de Website heeft geregistreerd.

Lid: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Rocket Lawyer Lidmaatschap heeft afgesloten voor de dienstverlening van Rocket Lawyer, wat tevens de mogelijkheid omvat om juridische documenten op te stellen en toegang verschaft tot de persoonlijke "Vraag een advocaat" dienst.

Gebruikersaccount: de gebruikersomgeving waar een Bezoeker na registratie op de Website als Gebruiker toegang toe heeft. Het Gebruikersaccount wordt gegenereerd door het invullen van het online formulier dat daarvoor bestemd is en door het kiezen van een gebruikersnaam en wachtwoord.

Premium Lidmaatschap: de volledige dienstverlening waar een betalend Lid toegang toe heeft, waaronder de mogelijkheid tot het opstellen en opslaan van juridische documenten, de Vraag een Advocaat dienst en het Forum.

Proeflidmaatschap: de onvolledige dienstverlening waar een niet betalend Lid in geval van een Proeflidmaatschap toegang toe heeft, waaronder de mogelijkheid tot het opstellen en opslaan van juridische documenten en het Forum. Indien het Lid het proeflidmaatschap gedurende de eerste 7 dagen niet opgezegd wordt het proeflidmaatschap automatisch omgezet in een Premium Lidmaatschap.

Forum: het onderdeel van de Website dat Gebruikers en Leden de mogelijkheid biedt om juridische vragen te stellen. Advocaten die door Rocket Lawyer zijn toegelaten tot het Forum hebben de mogelijkheid om deze vragen te beantwoorden. Het Forum is zichtbaar voor iedereen zichtbaar.

Diensten: alle vormen van dienstverlening en producten die Rocket Lawyer op haar Website aanbiedt. Hieronder vallen onder meer de mogelijkheid tot het opstellen van juridische documenten, de Vraag een Advocaat dienst en het Forum.

Online Scheiden Dienst: een juridische dienst die Rocket Lawyer aanbiedt aan Gebruikers via haar website om eenvoudig en goedkoop te kunnen scheiden.

 

ARTIKEL 3 - DOEL

De Gebruiksvoorwaarden zijn onder meer bedoeld om:

 • de voorwaarden voor het gebruik van het Forum op de Website te omschrijven

 • de Gebruiker te informeren over de manier waarop het Lidmaatschap kan worden afgesloten

 • de Gebruiksvoorwaarden voor de Website uiteen te zetten   

 • de Lidmaatschapsvoorwaarden uiteen te zetten

 • de voorwaarden voor de Vraag een advocaat dienst uiteen te zetten

Rocket Lawyer biedt Bezoekers, Gebruikers en Leden een platform en Diensten waarmee de toegang tot het recht wordt vergemakkelijkt, al dan niet na registratie op de Website of tegen betaling, waaronder maar niet beperkt tot:

 • juridische documenten, zoals contracten en formele brieven, die zij eenvoudig online kunnen opstellen

 • advies over juridische onderwerpen

 • toegang tot het Forum waarop zij naar aanleiding van gestelde vragen juridische informatie van Advocaten van het Rocket Lawyer Advocatennetwerk kunnen krijgen contact tussen Bezoekers, Gebruikers en Leden enerzijds en de Advocaten van het Rocket Lawyer Advocatennetwerk anderzijds

 

ARTIKEL 4 - REGISTRATIE

4.1. Inschrijving op de Website/registratie

Iedere Bezoeker kan zich inschrijven op de Website en daardoor ​​Gebruiker worden. Met de inschrijving staat de Bezoeker ervoor in dat hij handelingsbekwaam is en gerechtigd om overeenkomsten aan te gaan.

Door zich in te schrijven maakt de Bezoeker een gebruikersomgeving (Gebruikersaccount) op de Website aan. Dit Gebruikersaccount wordt gegenereerd door het invullen van het online formulier dat daarvoor bestemd is en door het kiezen van een gebruikersnaam en wachtwoord.

Elke gebruikersnaam en wachtwoord combinatie is uniek voor iedere Gebruiker. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het beheer van zijn Gebruikersaccount. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van misbruik van het Gebruikersaccount en/of het gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord door derden.

De Gebruiker garandeert de juistheid van de verstrekte gegevens tijdens zijn inschrijving. De Gebruiker draagt ​​de volle en volledige verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen die direct of indirect voortvloeien uit onjuiste of te laat verstrekte gegevens.

Rocket Lawyer behoudt zich het recht voor om het Gebruikersaccount van iedere Gebruiker die deze Gebruiksvoorwaarden schendt te verwijderen, in het bijzonder wanneer de Gebruiker onjuiste informatie bij de registratie heeft verstrekt.

De registratie op de Website biedt de Gebruiker deelname tot het Forum en maakt het mogelijk om juridische documenten op te stellen.

 

4.2. Registratie Lidmaatschap

Iedere Gebruiker kan zich inschrijven als Lid om een Lidmaatschap te verwerven.

Het Lidmaatschap geeft toegang tot de volgende Diensten, in aanvulling op de reeds beschikbare Diensten voor Gebruikers:

 • de afronding van opgestelde documenten

 • toegang tot 1 op 1 contact met Advocaten van het Rocket Lawyer Advocatennetwerk

 • het online ondertekenen van documenten (toekomstige dienst)

 • toegang tot de dienst “Vraag een advocaat” (toekomstige dienst)

 

ARTIKEL 5 - FORUM

5.1 Algemene bepalingen
Het Forum van Rocket Lawyer stelt Gebruikers en Leden in de gelegenheid om hun juridische problemen anoniem aan advocaten voor te leggen.

De vragen van de Gebruikers en Leden worden geanonimiseerd voor publicatie op het Forum. De vragen op het Forum worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker/Lid.

Rocket Lawyer behoudt zich het recht voor om vragen te wijzigen teneinde verwijzingen naar specifieke zaken te voorkomen en meer in het algemeen voor een correcte naleving van de gebruiksregels die voor het Forum gelden.

Toegang tot het bekijken van de reeds gestelde vragen en antwoorden op het Forum is voor alle Bezoekers, Gebruikers en Leden kosteloos.

Rocket Lawyer medewerkers en Advocaten van het Rocket Lawyer Advocatennetwerk kunnen reageren op de openbare vragen die de Gebruikers/ Leden hebben gesteld.

Het staat de Advocaten van het Rocket Lawyer Advocatennetwerk te allen tijde vrij om wel of niet te antwoorden op een vraag van de Gebruiker op het Forum. Hoewel de antwoorden op het Forum met grote zorg worden opgesteld, kunnen aan de gegeven antwoorden geen rechten worden ontleend.

Rocket Lawyer behoudt zich het recht voor om vragen te verwijderen alsook het Gebruikersaccount van de Gebruiker die deze voorwaarden schendt, in het bijzonder wanneer de Gebruiker de bepalingen van dit artikel overtreedt.

 

5.2 Voorwaarden voor toegang en registratie

Registratie door een Gebruiker is vereist voor deelname aan het Forum. De Advocaat die onderdeel is van het Advocatennetwerk van Rocket Lawyer en voldoet aan de eis van registratie, heeft toegang tot het Forum en de bevoegdheid om vragen van Gebruikers van het Forum te beantwoorden.

 

5.3 Juistheid van informatie

De Advocaat die deelneemt aan het Forum zal:

 1. De door Gebruikers gestelde vragen op het Forum naar het beste van zijn vermogen beantwoorden, zich daarbij baserend op informatie die hij als betrouwbaar, juist en actueel beschouwt op het moment van publicatie.

 2. Bij het geven van adviezen de belangen van gebruikers steeds voor ogen houden en zich in het algemeen niet denigrerend, beledigend, obsceen, gewelddadig, discriminerend, en in het algemeen in strijd met de wet en regelgeving, de rechten van personen, de openbare orde en de goede zeden uitlaten.

 3. Het Forum niet gebruiken om reclame te maken voor zichzelf of voor derden, anders dan door (correcte en snelle) beantwoording van vragen en een klantgerichte dienstverlening. Hyperlinks naar andere websites zijn niet toegestaan.

 4. Geen informatie verstrekken die van nature of door de wijze van gebruik illegaal of onethisch is in het licht van het beroep van advocaat of die afbreuk zou doen aan de gebruikers van het Forum of aan de reputatie/uitstraling/dienstverlening van Rocket Lawyer.

 

5.4 Aansprakelijkheid

Rocket Lawyer is niet verantwoordelijk voor uitlatingen, publicaties of ander handelen of nalaten van deelnemers of andere derden op het Forum.


5.5 Gedragsregels

Gebruikers van het Forum dienen de regels voor deelname aan het Forum te respecteren. Het is niet geoorloofd dat de vragen die door de Gebruiker/Leden zijn gesteld:

 • in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden

 • op welke wijze dan ook de eer en de goede naam van iemand aantasten of het recht op privacy schenden

 • denigrerend of lasterlijk zijn of op welke wijze dan ook of het beeld en/of de reputatie van een merk of natuurlijk persoon schenden

 • een pornografisch of pedofiel karakter hebben

 • afbreuk doen aan de veiligheid of integriteit van een staat of territorium

 • derden toestaan om zich illegale software of software serienummers te verschaffen of welke mogelijke schadelijke software dan ook, die op enigerlei wijze de rechten of het eigendom van derden kan schenden

 • inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van wie dan ook

 • aanzetten tot haat, geweld, zelfmoord, racisme, antisemitisme, vreemdelingenhaat, homofobie, het vergoelijken van oorlogsmisdaden en/of van misdaden tegen de menselijkheid

 • aanzetten tot een misdrijf, een overtreding of een terroristische daad

 • aanzetten tot discriminatie van een persoon of een groep personen op grond van hun etnische afkomst, religie, ras, of vanwege hun seksuele geaardheid of handicap

 • twijfelachtige of frauduleuze praktijken betreffen een hyperlink plaatsen, of als advertentie of ter promotie van een bedrijf, merk, website, blog of Forum dienen

 

ARTIKEL 6 - DOCUMENTEN OPSTELLEN

Bezoekers kunnen een document genereren door vooraf opgestelde vragen te beantwoorden en zo een juridisch document opstellen dat is toegespitst op hun situatie.

Gebruikers kunnen de gegenereerde documenten in hun Gebruikersaccount opslaan.

De opgestelde documenten zijn te raadplegen, te downloaden (in Word, PDF, RTF en Tekstbestand) en direct af te drukken in het Gebruikersaccount, mits de Gebruiker een Lidmaatschap van Rocket Lawyer heeft of mits hij het op de Website aangegeven bedrag voor het desbetreffende document heeft betaald.

 

ARTIKEL 7 – ELEKTRONISCHE HANDTEKENING

Rocket Lawyer biedt haar Gebruikers de mogelijkheid om gebruik te maken van de Rocket Lawyer e-sign service. De Rocket Lawyer e-sign service stelt de Gebruiker in staat om elk document te ondertekenen dat hij op het platform van Rocket Lawyer heeft opgesteld en ter ondertekening te versturen naar de andere partij (wanneer van toepassing).

Wanneer de Gebruiker de e-sign service gebruikt, wordt zijn opgestelde document vergrendeld (de Gebruiker kan niet langer het document bewerken) en wordt zijn handtekening onder het document gezet. Rocket Lawyer stuurt een e-mail naar de andere contractspartij (hierna: de Wederpartij). Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om een correct e-mailadres van de Wederpartij te verschaffen.

De Wederpartij kan het document alleen inzien. Hij kan het niet aanpassen. De Wederpartij kan ervoor kiezen om het document niet te tekenen indien hij het niet eens is met de bepalingen in het document of wel te tekenen indien hij het er wel mee eens is.

De Gebruiker kan zijn verzoek aan de Wederpartij om te tekenen intrekken zolang de Wederpartij het document niet heeft ondertekend. Zodra de Wederpartij ervoor heeft gekozen om te tekenen, wordt zijn handtekening onder het document gezet en zijn beide partijen eraan gebonden. Een kopie van het volledig ondertekende document (vergrendeld en voorzien van datum) wordt door Rocket Lawyer opgeslagen en is toegankelijk op verzoek van de Gebruiker of Wederpartij.

De Rocket Lawyer e-sign service wordt niet gekwalificeerd als een geavanceerde elektronische handtekening of gekwalificeerde elektronische handtekening zoals beschreven in de eIDAS-Verordening (Verordening  (EU) Nr 910/2014), noch bevestigt het de echtheid van de handtekeningen of identificatie van de Gebruiker of Wederpartij.

 

ARTIKEL 8 – VRAAG EEN ADVOCAAT DIENST

8.1. Omschrijving van de Vraag een Advocaat dienst

Door middel van de Vraag een Advocaat dienst kunnen Leden kosteloos een (eerste) juridisch advies krijgen van een Advocaat van het Rocket Lawyer Advocatennetwerk.

Dit advies kan telefonisch (maximaal 30 minuten) of schriftelijk (advies van ongeveer 1200 tekens naar aanleiding van een vraag van maximaal 600 tekens) plaatsvinden.

De Advocaat van het Rocket Lawyer Advocatennetwerk zal de kernvragen van het Lid beantwoorden wanneer zijn advies wordt gevraagd.

Behoudens wanneer dit in strijd is met de gedragsregels waaraan de advocaat gebonden is, zal de Advocaat van het Rocket Lawyer Advocatennetwerk zich beschikbaar stellen om het Lid zo snel mogelijk van advies te voorzien, nadat hij zijn verzoek om advies heeft aanvaard.

Het advies dat in het kader van de dienst “Vraag een Advocaat” wordt gegeven kan niet worden gelijkgesteld met betaalde rechtsbijstand.

De Vraag een Advocaat dienst wordt geleverd door en onder verantwoordelijkheid van de Advocaten uit het Rocket Lawyer Advocatennetwerk en niet onder verantwoordelijkheid van Rocket Lawyer. Rocket Lawyer is niet aansprakelijk voor schade of elk ander nadeel dat voortvloeit uit het advies (daaronder eveneens begrepen het kosteloos (eerste) juridisch advies door de Advocaten uit het Rocket Lawyer Advocatennetwerk) of de bijstand door de Advocaten uit het Rocket Lawyer Advocatennetwerk aan Gebruikers en/of Leden.

Voor juridische dienstverlening tussen de Advocaat uit het Rocket Lawyer Advocatennetwerk en het Lid dat buiten het bereik valt van de “Vraag een advocaat-dienst” kunnen de Advocaat uit het Rocket Lawyer Advocatennetwerk en het Lid zelfstandig een overeenkomst met elkaar aangaan, zonder verdere tussenkomst van Rocket Lawyer. Rocket Lawyer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of elk ander nadeel dat voortvloeit uit de relatie tussen het Lid en de Advocaat uit het Rocket Lawyer Advocatennetwerk.

 

8.2. Uitsluiting van de Vraag een Advocaat dienst

De volgende vragen zijn uitgesloten van de Vraag een Advocaat dienst:

 • juridische vragen met betrekking tot wet- en regelgeving anders dan Nederlands recht

 • juridische vragen waarvoor het Lid al eerder een Advocaat uit het Rocket Lawyer Advocatennetwerk heeft geraadpleegd

 • juridische vragen die door de Advocaat uit het Rocket Lawyer Advocatennetwerk als irrelevant wordt beschouwd

 • vragen die betrekking hebben op acties tegen Rocket Lawyer, diens leveranciers, bestuurders, werknemers of vertegenwoordigers

 • alle rechtsgebieden die Rocket Lawyer niet behandelt

 • vragen die geen juridisch karakter hebben 

 

8.3. Voorkeurstarief

Wanneer de Advocaat uit het Rocket Lawyer Advocatennetwerk het Lid voorstelt om zijn belangen na het (eerste) kosteloze advies te behartigen, ontvangt het Lid een korting van 33% op het gangbare uurtarief van de advocaat of 10% korting op het vaste tarief. Indien het Lid in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, gelden deze kortingen niet voor de eigen bijdrage.

De korting geldt uitsluitend voor de juridische vragen die het Lid tijdens de Vraag een Advocaat dienst heeft gesteld.

Ten overvloede zij gemeld dat Rocket Lawyer geen tarieven oplegt aan de Advocaten uit het Rocket Lawyer Advocatennetwerk.

 

ARTIKEL 9 – LIDMAATSCHAP

De Gebruiker kan de volgende lidmaatschappen aangaan:

Premium Lidmaatschap

Elk Lidmaatschap wordt afgesloten voor de duur van (minimaal) 1 maand, ongeacht de datum van inschrijving. Betaling van het Lidmaatschap geschiedt middels maandelijkse vooruitbetaling. Zolang het Lidmaatschap niet conform de Gebruiksvoorwaarden is opgezegd, wordt het Lidmaatschap stilzwijgend met een maand verlengd en dient iedere in rekening gebrachte termijn te worden voldaan, ongeacht of het Lid gebruik heeft gemaakt van het Lidmaatschap.

Het Lidmaatschap kan op elk moment worden opgezegd tegen het einde van de factuurperiode van een maand. Na opzegging behoudt het Lid de toegang tot de Diensten van Rocket Lawyer tot aan het einde van de betreffende factuurperiode. Elk verzoek om een ​​Lidmaatschap te wijzigen of op te zeggen geschiedt via het Gebruikersaccount of door middel van een e-mail naar klanten@rocketlawyer.nl.

De prijzen voor het Lidmaatschap staan vermeld op de Website. Voor het afsluiten van het Lidmaatschap gelden de prijzen zoals ze op de Website stonden op het moment van het aanvragen van het Lidmaatschap.

De eventuele aansluitingskosten voor verbinding met het internet komen voor rekening en verantwoordelijkheid van het Lid.

Minimaal een maand voorafgaand aan een prijswijziging van het Lidmaatschap, deelt Rocket Lawyer haar bestaande Leden de nieuwe prijs per e-mail mee.

Het Lidmaatschap is persoonlijk en gebruik is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik door het Lid. Het Lid mag de inschrijving en/of de rechten en verplichtingen die uit het Lidmaatschap voortvloeien niet aan derden overdragen op welke wijze dan ook.

 

Proeflidmaatschap
Elk Proeflidmaatschap wordt afgesloten voor de duur van maximaal zeven (7) dagen. Na deze 7 dagen wordt het Proeflidmaatschap stilzwijgend omgezet in een Premium Lidmaatschap, ongeacht of het Lid gebruik heeft gemaakt van het Proeflidmaatschap.

Het Proeflidmaatschap kan op elk moment worden opgezegd. Elk verzoek om een ​​Proeflidmaatschap te wijzigen of op te zeggen geschiedt via het Gebruikersaccount of door middel van een e-mail naar klanten@rocketlawyer.nl.

De eventuele aansluitingskosten voor verbinding met het internet komen voor rekening en verantwoordelijkheid van het Lid.

Het Proeflidmaatschap is persoonlijk en gebruik is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik door het Lid. Het Proeflidmaatschap kan slechts eenmalig worden aangegaan. Het Lid mag de inschrijving en/of de rechten en plichten die uit het Proeflidmaatschap voortvloeien niet aan derden overdragen op welke wijze dan ook.

 

ARTIKEL 10 - MAATWERK DIENSTEN

10.1. Online Scheiden Dienst

Door middel van de Online Scheiden Dienst kunnen Gebruikers goedkoop en makkelijk scheiden met behulp van een met Rocket Lawyer samenwerkende advocaat of andere juridische dienstverleners.

De Online Scheiden Dienst wordt aangeboden op de website van Rocket Lawyer.

De Gebruiker kan gebruikmaken van de Online Scheiden Dienst na het invullen van het contactformulier op de pagina van de website van Rocket Lawyer waarop de Online Scheiden Dienst wordt aangeboden.

Op deze pagina staan ook een aantal standaard tarieven die de samenwerkende advocaat hanteert voor de verschillende soorten echtscheiding wanneer de Gebruiker gebruikmaakt van de Online Scheiden Dienst.

Nadat de Gebruiker het contactformulier heeft verzonden, ontvangt hij hiervan een bevestiging per e-mail en wordt hij zo spoedig mogelijk teruggebeld door een advocaat of andere juridische dienstverleners.

Zodra het contact tussen de advocaat of andere juridische dienstverleners en de Gebruiker is gelegd, laat de advocaat of andere juridische dienstverlener weten welk tarief in zijn geval van toepassing is en doet daartoe een schriftelijk (?) aanbod naar de Gebruiker.

Het staat Gebruiker vrij dit aanbod te accepteren of niet.

Zodra Gebruiker het aanbod heeft aanvaardt. Ontstaat er een directe relatie tussen de advocaat of andere juridische dienstverlener en de Gebruiker.

De Online Scheiden Dienst wordt uitgevoerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker en de Advocaat of andere juridische dienstverlener en niet onder verantwoordelijkheid van Rocket Lawyer. Rocket Lawyer is niet aansprakelijk voor schade of elk ander nadeel dat voortvloeit uit de Online Scheiden Dienst (daaronder eveneens begrepen het kosteloos (eerste) juridisch advies door de advocaat of andere juridische dienstverlener.

Voor juridische dienstverlening tussen de Advocaat of andere juridische dienstverlener en de Gebruiker dat buiten het bereik valt van de Online Scheiden Dienst kunnen de Advocaat of andere juridische dienstverlener en de Gebruiker zelfstandig een overeenkomst met elkaar aangaan, zonder verdere tussenkomst van Rocket Lawyer. Rocket Lawyer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of elk ander nadeel dat voortvloeit uit de relatie tussen het Lid en de advocaat.

 

ARTIKEL 11 - BETALINGSVOORWAARDEN

De op de Website genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.

Rocket Lawyer behoudt zich het recht voor om de prijzen voor producten en Lidmaatschappen te wijzigen. Voor bestellingen van documenten gelden de prijzen van het moment van bestelling. Voor Lidmaatschappen gelden de prijzen van het moment van aangaan van het Lidmaatschap, zolang er geen gewijzigde prijzen zijn medegedeeld zoals omschreven in artikel 8. In dat geval geldt de meest recente meegedeelde prijs.

Rocket Lawyer behoudt zich het recht voor om de nakoming van haar verplichtingen tot het moment van volledige betaling op te schorten, zonder dat de Gebruiker of het Lid gedurende die periode enige aanspraak kan maken op de Diensten van Rocket Lawyer of recht heeft op terugbetaling.

De verjaringstermijn voor de aan Rocket Lawyer verschuldigde bedragen vangt aan op de dag waarop de desbetreffende factuur is opgesteld. 


ARTIKEL 12 - AFKOELINGSPERIODE

Wanneer een Gebruiker zich registreert voor een betaald Lidmaatschap en zodoende Lid wordt, kan het Lid binnen veertien (14) dagen om welke reden dan ook of zonder reden van gedachten veranderen en het Lidmaatschap opzeggen, en een volledige terugbetaling krijgen van alle betaalde gelden. De afkoelingsperiode begint op de dag van het aangaan van het proeflidmaatschap. Terugbetalingen vinden echter niet plaats indien het Lid om het even wanneer tijdens deze afkoelingsperiode betaalde diensten van Rocket Lawyer heeft gebruikt.


ARTIKEL 13 - WEBSITE

Toegang tot de Website is voor alle gebruikers die toegang hebben tot internet gratis. Rocket Lawyer spant zich in om de toegang 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te stellen, maar geeft Bezoekers, Gebruikers en Leden hieromtrent geen garanties.

Rocket Lawyer is niet verantwoordelijk voor eventuele slechte bereikbaarheid of onbereikbaarheid van de Website.

Rocket Lawyer behoudt zich het recht voor om de bereikbaarheid van de Website te onderbreken om al het onderhoud te kunnen verrichten dat noodzakelijk is voor een goede werking van de Website. 

 

ARTIKEL 14 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

14.1. Inhoud van Gebruikers en Leden

Gebruikers en Leden garanderen dat al hetgeen zij op de Website hebben geplaatst niet in strijd is met de wet, noch dat er intellectuele eigendomsrechten van derden op rusten.

Gebruikers en Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het hetgeen zij op de Website hebben geplaatst.

 

14.2. Eigendom Rocket Lawyer

De Website evenals de daarop gepubliceerde teksten, afbeeldingen, foto's, geluiden en video-oproepen, zijn het exclusieve eigendom van Rocket Lawyer en/of haar onderaannemers.

Zowel de merken "Rocket Lawyer" en "Vraag een Advocaat", als de daarbij behorende teksten, afbeeldingen, foto's, audio- en video componenten, zijn het exclusieve eigendom van Rocket Lawyer en/of haar onderaannemers.

Iedere weergave, reproductie en/of gehele of gedeeltelijke exploitatie van de op de Website aangeboden Diensten en de hiervoor genoemde merken is ten striktste verboden en levert mogelijk ook een strafbaar feit op in de zin van artikel 30b en verder van de Auteurswet of van artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht.

 

ARTIKEL 15 - VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben Gebruikers en Leden het recht op inzage, correctie en verwijdering van hun persoonsgegevens. Zij kunnen dit recht uitoefenen door een verzoek daartoe per e-mail te richten aan Rocket Lawyer middels klanten@rocketlawyer.nl.

 

ARTIKEL 16 – AANSPRAKELIJKHEID

16.1. Verantwoordelijkheid Rocket Lawyer

Rocket Lawyer is niet betrokken bij de relatie tussen Advocaat en zijn cliënt.

De relatie tussen de Advocaat uit het Rocket Lawyer Advocatennetwerk en het Lid is volledig onafhankelijk van Rocket Lawyer. Uitsluitend de Advocaat uit het Rocket Lawyer Advocatennetwerk is bij de Vraag een Advocaat dienst verantwoordelijk voor het verlenen van juridische Diensten.

Advocaten uit het Rocket Lawyer Advocatennetwerk treden op als onafhankelijke professionals zowel op het Forum als bij de Vraag een Advocaat Diensten.

Rocket Lawyer ontvangt geen enkele vergoeding van de Advocaten uit het Rocket Lawyer Advocatennetwerk.

De Advocaten uit het Rocket Lawyer Advocatennetwerk zijn in geen geval verplicht om alle vragen van Gebruikers of Leden te beantwoorden.

Rocket Lawyer is niet aansprakelijk voor eventuele schade geleden door Gebruikers, Leden of derden die direct of indirect voortvloeien uit de niet-naleving door Gebruikers of Leden van een van de verplichtingen die in de Gebruiksvoorwaarden zijn beschreven.

Rocket Lawyer is niet aansprakelijk voor het gebruik van de Website of de Vraag een Advocaat dienst voor andere dan de in deze voorwaarden omschreven doeleinden.

Rocket Lawyer is niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op de Website, de antwoorden die aan de Gebruikers en Leden zijn gegeven op het Forum of via de Vraag een Advocaat dienst en de interpretaties van deze informatie en antwoorden.

Rocket Lawyer is niet aansprakelijk voor adviezen en handelingen van de Advocaten uit het Rocket Lawyer Advocatennetwerk. De adviezen en handelingen vinden plaats onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de desbetreffende advocaat.

 

16.2. Verantwoordelijkheid Gebruikers en Leden

De Gebruikers en Leden zijn uitsluitend zelf verantwoordelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, materieel of immaterieel, die zij naar aanleiding van het gebruik van de Website en/of de Vraag een Advocaat dienst lijden of hebben geleden.

 

ARTIKEL 17 - WIJZIGINGSBEDING

Rocket Lawyer behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de Website. De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Deze pagina is voor het laatst inhoudelijk aangepast op 17 juli 2018. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker, Gebruiker en het Lid om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden.
 

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Gebruiksvoorwaarden en alle claims, rechtszaken en geschillen die daaruit kunnen voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing, ongeacht het land van herkomst van Gebruiker/Lid of het land vanaf waar Gebruiker/Lid zich toegang tot de Website heeft verschaft.

Eventuele geschillen die uit de Gebruiksvoorwaarden voortvloeien worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.