Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Payrollovereenkomst opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Payrollovereenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als werkgever heb je behoefte aan flexibele arbeidskrachten. Omdat de mogelijkheden voor flexibele arbeid relatief beperkt zijn, zoeken werkgevers alternatieve manieren om hun personeel flexibel te kunnen inzetten. Een manier om dit te doen is met een payrollovereenkomst. 

Een payrollovereenkomst is een arbeidsovereenkomst tussen jou (payrollbureau) en je werknemer, waarbij hij bij een ander bedrijf (inlener) gaat werken. In deze payrollovereenkomst leg je alle afspraken vast tussen jou en je werknemer, waaronder de afspraak dat hij dezelfde rechten heeft als vast personeel van de inlener.

Wanneer je een payrollonderneming hebt en personeel wilt uitlenen, dan gebruik je een payrollovereenkomst om alle afspraken met je medewerker over het werken bij de inlener vast te leggen. Zo voorkom je onduidelijkheden en kan hierover minder snel een arbeidsconflict ontstaan. 

Je kunt een payrollovereenkomst niet gebruiken wanneer je zelf de werknemer geworven hebt of wanneer je je eigen personeel uitleent aan een collega-bedrijf. Verder kun je de payrollovereenkomst niet gebruiken als je de werknemer aan verschillende inleners uitleent. Het kan zijn dat je in deze gevallen een uitzendovereenkomst of een detacheringsovereenkomst nodig hebt voor het uitlenen van je werknemer.  

In deze payrollovereenkomst staat onder meer: 

 • je bedrijfsgegevens 

 • de gegevens van je werknemer

 • de duur van de overeenkomst en functieomschrijving

 • de inlenersbeloning en eventuele vergoedingen 

 • de arbeidsvoorwaarden

 • een geheimhoudingsbeding

 • een boetebeding

 • een eenzijdig wijzigingsbeding 

 • de tussentijdse opzegging 

Door een paar makkelijke vragen te beantwoorden kun je eenvoudig een gratis payrollovereenkomst opstellen. Bij het invullen van de antwoorden genereren we automatisch de juridische taal die voor je payrollovereenkomst nodig is. Als je bepaalde vragen over arbeidsvoorwaarden niet kunt beantwoorden, dan adviseren we je om eerst contact op te nemen met de inlener. Je kunt het document opslaan en later wijzigen.

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over payrollovereenkomsten. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

Payroll valt onder het uitlenen van personeel. Wanneer de inlener zelf de werknemer heeft geworven en het werkgeverschap over wil geven aan jou als payrollbureau, dan is er doorgaans sprake van payroll. Bij payroll zijn er 3 partijen betrokken: 

 • jij als juridisch werkgever, ook wel payrollwerkgever of uitlener genoemd

 • de inlener, ook wel opdrachtgever genoemd 

 • de werknemer, ook wel payrollwerknemer genoemd

Met de inlener sluit je een overeenkomst van opdracht om je werknemer uit te kunnen lenen als payroller. 

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Hierdoor is de positie van payrollwerknemers verbeterd en hebben ze recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de vaste werknemers van de inlener:

 • je werknemer heeft recht op de wettelijke ketenregeling: 3 contracten in 3 jaar

 • je werknemer heeft recht op dezelfde loondoorbetalingsregeling bij ziekte 

 • je werknemer heeft recht op vakantiedagen 

 • je vergoedt eventuele reiskosten 

 • je werknemer heeft recht op een telefoon, auto, fiets of scooter van de zaak voor het verrichten van de werkzaamheden 

 • je betaalt een eventuele 13e maand of eindejaarsuitkering 

 • een collectieve verzekering is ook van toepassing op de payrollwerknemer

Wanneer de inlener geen werknemers in dienst heeft, dan gelden de arbeidsvoorwaarden van de sector waarin je payrollwerknemer werkt.

Op het uitlenen van personeel is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) van toepassing. Deze wet probeert misbruik van werknemers door payrollondernemingen tegen te gaan. Wanneer je de WAADI overtreedt, kun je een boete krijgen. Voorkom een boete en let op de volgende zaken:

 • je moet je laten registreren in het Handelsregister van de KvK

 • je werknemer heeft recht op gelijke arbeidsvoorwaarden als vaste werknemers van de inlener in een vergelijkbare functie 

 • je mag van je payrollwerknemer geen vergoeding vragen voor het uitlenen 

 • je mag je payrollwerknemer niet uitlenen aan een inlener om de taken van stakende medewerkers over te nemen 

 • je moet van tevoren je werknemer schriftelijk inlichten over de arbeidsomstandigheden op de werkplek

 • je mag je werknemer niet belemmeren om na afloop in dienst te treden bij inlener

 • je moet nagaan of je werknemer aanspraak kan maken op een adequate pensioenregeling 

Payroll en uitzenden liepen in de praktijk vaak in elkaar over. Sinds de invoering van de WAB zijn hier veranderingen in gekomen en wordt de payrollovereenkomst nu apart in de wet behandeld. Het belangrijkste verschil tussen payroll en uitzenden is dat je bij payroll geen allocatiefunctie vervult. Dit houdt in dat je als werkgever niet tussen vraag en aanbod bemiddelt en dat je de werknemer ook niet werft. Het allocatieproces wordt aan de inlener overgelaten. Bij uitzenden vervult het uitzendbureau zelf de allocatiefunctie.

Verder mag je je werknemer alleen bij dezelfde inlener plaatsen en niet bij een andere inlener zonder toestemming van de werknemer. Bij uitzenden heeft de werkgever geen toestemming nodig om de werknemer ergens anders te plaatsen.

Om vast te kunnen stellen of je werknemer maar bij 1 inlener werkt (exclusieve terbeschikkingstelling), zijn de volgende zaken van belang: 

 • je hebt mondeling of schriftelijk afgesproken dat je werknemer aan dezelfde inlener wordt uitgeleend

 • je leent je payrollwerknemer voor een langere periode uit aan dezelfde inlener 

 • je payrollwerknemer bespreekt praktische zaken zoals vakantie met de inlener

 • de inlener bemoeit zich ook met het personeelsbeleid ten behoeve van de payrollkracht, zoals een functioneringsgesprek

Wanneer je payrollwerknemer werkzaam is op basis van een tijdelijk contract, dan kan hij op een gegeven moment recht hebben op een vast contract. Dat is het geval na maximaal 3 tijdelijke payrollovereenkomsten in 3 jaar. Het vierde contract wordt dan automatisch een contract voor onbepaalde tijd. 

Je payrollwerknemer heeft recht op dezelfde loondoorbetaling als de vaste werknemers van de inlener in geval van ziekte. Je bent verplicht om het eerste en tweede ziektejaar ten minste 70% van het brutoloon door te betalen. Het kan zijn dat je meer dan 70% loon door moet betalen als hier afwijkende afspraken over zijn gemaakt in de payrollovereenkomst of in de cao van de inlener. Soms hoef je de eerste 6 maanden geen loon door te betalen, bijvoorbeeld als:  

 • dit gebruikelijk is in de sector of het bedrijf van de inlener 

 • hier afspraken over zijn gemaakt in de cao van het inlenende bedrijf 

 • de overheid dit besloten heeft in een regeling die van toepassing is op het inlenende bedrijf

Sinds 1 januari 2021 hebben payrollwerknemers recht op een adequate pensioenregeling. Dit houdt in dat de payrollwerknemer dezelfde pensioenregeling krijgt als de vaste werknemers van de inlener. Wanneer de inlener geen personeel heeft, dan wordt er gekeken naar de beroeps- en bedrijfstakpensioenregeling van de sector waarin de inlener werkzaam is. Je kunt je ook aansluiten bij een afzonderlijke pensioenregeling. Je moet dan wel voldoen aan een aantal eisen: 

 • de werkgeverspremie moet minstens gelijk zijn aan de normpremie 

 • je moet een nabestaandenpensioen regelen

 • het pensioen wordt opgebouwd vanaf de eerste werkdag

De cao’s voor de uitzendbranche (NBBU en ABU) gelden sinds 1 januari 2020 niet meer voor payrollwerknemers. Nu wordt er vooral gekeken naar de arbeidsvoorwaarden voor vaste werknemers en ook naar de bepalingen die in de cao van het inlenende bedrijf staan. Wanneer de inlener gebruikmaakt van een cao, dan geldt deze ook voor je payrollwerknemer.