Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Detacheringsovereenkomst opstellen

GRATIS  Detacherings
overeenkomst opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Detacheringsovereenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Bij detachering leen je een werknemer in loondienst tijdelijk uit aan een ander bedrijf. Beperk je risico's door zaken zoals gezagsverhouding en aansprakelijkheid schriftelijk vast te leggen. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte detacheringsovereenkomst opstellen. Ben je op zoek naar een detacheringsovereenkomst voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Gebruik deze detacheringsovereenkomst:

 • wanneer je een eigen werknemer uitleent aan een ander bedrijf of andere organisatie

 • zowel voor beroepsmatige detachering als voor incidentele uitlening van personeel

In deze detacheringsovereenkomst staat onder meer:

 • een verwijzing naar de arbeidsovereenkomst tussen jou en je werknemer

 • gegevens van de inlener en de standplaats

 • de werkzaamheden, het salaris en eventuele vergoedingen

 • overgang van de gezagsverhouding naar de inlener

 • een geheimhoudingsplicht

Een detacheringsovereenkomst of detacheringscontract is een arbeidsovereenkomst tussen jou en je werknemer, waarbij je werknemer tijdelijk bij een andere organisatie aan het werk gaat. In het contract staan de afspraken tussen jou en je werknemer enerzijds en de werknemer en het andere bedrijf (de inlener) anderzijds.

Je hebt een detacheringsovereenkomst nodig als je een werknemer in loondienst tijdelijk wilt laten werken bij een ander bedrijf.

Detachering is het uitlenen van een eigen werknemer aan een ander bedrijf. Je kunt dat doen als vriendendienst (collegiale inlening). Zo kun je als schildersbedrijf afspreken met collega-bedrijven dat je elkaars personeel leent wanneer de ander het druk heeft en jij niet. Je kunt er ook een vergoeding voor vragen. Zowel bij collegiale als betaalde inlening is het verstandig om de detachering schriftelijk vast te leggen. Zo voorkom je problemen met elkaar en met de Belastingdienst.

Je kunt een werknemer niet zomaar detacheren. Je moet zijn instemming hebben of die instemming blijkt uit zijn contract. Daarnaast moet je voorafgaand aan de detachering online hiervan melding maken bij de Kamer van Koophandel indien aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

 • je werknemer wordt uitgeleend

 • je ontvangt voor de detachering een vergoeding

 • de gezagsverhouding gaat tijdens de detachering over naar de inlener

Om een werknemer te detacheren heb je nodig:

 • een werknemer in loondienst

 • afspraken met de inlener, neergelegd in een overeenkomst van opdracht

 • een detacheringsovereenkomst

Het praktische verschil tussen detachering en uitzending is de prijs. Detacheren is voor de inlener veel duurder dan uitzenden. Dit komt omdat de gedetacheerde een arbeidsovereenkomst met jou heeft, met alle verplichtingen van dien. De uitzendkracht heeft een uitzendovereenkomst. Hierdoor kan een uitzendkracht makkelijker ontslagen worden en het loon hoeft niet altijd te worden doorbetaald.

Verschillen detacheren en uitzenden

Let bij een detacheringsovereenkomst op de volgende punten:

 • zorg dat je in het contract met de inlener goede afspraken maakt over een eventuele afkoopsom die hij jou moet betalen, als hij je werknemer na afloop van de detachering in dienst wil nemen

 • controleer of de inlener een goede aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten die ook geldt voor gedetacheerde werknemers

 • zorg dat je duidelijke afspraken maakt met de inlener over de gezagsverhouding tijdens de detachering, zodat je niet voor verrassingen komt te staan bij bedrijfsongevallen of schade veroorzaakt door de werknemer

De gezagsverhouding tijdens detachering hangt af van de afspraken met de inlener en de aard van de werkzaamheden. Wanneer je een werknemer uitleent, ligt het voor de hand dat het gezag bij de inlener komt te liggen. Hij geeft namelijk instructies die moeten worden opgevolgd. Dit kan anders liggen als je bijvoorbeeld een werknemer uitleent vanwege bepaalde kwaliteitseisen van je bedrijf of de werknemer.

Voor bepaalde zaken is het relevant bij wie het gezag tijdens de detachering ligt. Degene die het gezag heeft, is namelijk verantwoordelijk voor:

 • eventuele fouten van de werknemer

 • eventuele schade veroorzaakt door de werknemer

 • een veilige werkvloer

 • schade veroorzaakt door bedrijfsongevallen

Let op: ongeacht bij wie het gezag ligt tijdens de detachering, je blijft altijd verantwoordelijk voor de gevolgen van eventuele arbeidsongeschiktheid van de werknemer (ook als gevolg van een bedrijfsongeval bij de inlener).

Jij als werkgever moet in geval van detachering de loonkosten (fiscale en sociale lasten) afdragen aan de Belastingdienst. Zorg er daarom voor dat je deze bedragen doorberekend aan de inlener. Tegelijkertijd mag de Belastingdienst de loonkosten verhalen op de inlener, als je deze niet betaalt. Dat is voor een inlener weer een vervelende gedachte. Dit kunnen jullie omzeilen door de inlener de geschatte loonheffingen te laten storten op een (geblokkeerde) g-rekening. De inlener is dan niet meer aansprakelijk voor de bedragen die hij al op deze rekening heeft gestort.

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) is bedoeld voor uitzendkrachten, maar is ook van toepassing op detachering. Houd daar rekening mee. Als de WAADI geldt, mag je de werknemer niet belemmeren om na de detachering in dienst te treden bij de inlener. Wel kun je met de inlener een vergoeding overeenkomen. De WAADI is van toepassing als is voldaan aan de volgende 3 voorwaarden:

 • je detacheert een werknemer

 • je ontvangt een vergoeding voor de detachering

 • het gezag komt bij de inlener te liggen

Net zoals in reguliere arbeidscontracten kun je in een detacheringscontract een geheimhoudingsplicht overeenkomen met je werknemer ten aanzien van alle kennis die hij heeft opgedaan tijdens zijn werkzaamheden bij de inlener.

Net zoals in de werkrelatie tussen jou en je werknemer, kun je de werknemer een boete opleggen indien een geldig boetebeding overeengekomen is. Let er wel op dat de boete niet hoger is dan redelijk onder de omstandigheden. Wat een redelijke boete is, hangt weer af van het salaris, de aard van de werkzaamheden en de aard van de overtreding.

Ongeacht of je werknemer tijdens zijn detachering onder jouw gezag of dat van de inlener valt, jij blijft verantwoordelijk voor de werknemer tijdens ziekte. De werknemer moet zich op zijn eerste ziektedag zowel bij de inlener als bij jou ziek melden. Jij bent ook verantwoordelijk voor het vervolgtraject van de arbo arts en de reïntegratie. Dit geldt ook bij arbeidsongeschiktheid vanwege een bedrijfsongeval.

De WAB (Arbeidsmarkt in Balans) geeft gedetcheerden die internatiionaal werken meer rechten. Zo gelden per 30 juli 2020 de volgende aanvullende regels: 

 • gelijke beloning voor gelijke werkzaamheden in het werkland
 • het arbeidsrecht van het werkland is toepasselijk
 • gelijke behandeling van gedetacheerden in het werkland

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • als je een concurrentiebeding wilt opnemen in de detacheringsovereenkomst

 • als je niet duidelijk weet bij wie het gezag over de werknemer moet liggen

 • als je twijfelt over de hoogte van een boete

Op deze detacheringsovereenkomst en contract detachering voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Detacheringsovereenkomst

detacheringscontract, contract detachering.