Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Verbeterplan opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Verbeterplan

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als werkgever is een verbeterplan essentieel wanneer een werknemer niet goed functioneert en je met hem een verbetertraject wilt ingaan. Met een verbeterplan maak je duidelijke afspraken over het verbeteren van zijn werkniveau binnen een redelijke termijn. Daarnaast leg je vast hoe hij dit met jouw hulp gaat doen, bijvoorbeeld door een cursus. Tot slot maak je afspraken over de gevolgen als het functioneren daarna niet verbetert. Zonder een verbetertraject heeft een mogelijke ontslagaanvraag bij de rechter weinig kans van slagen. Zorg ervoor dat je een volledig verbeterplan maakt zodat je werknemer precies weet hoe hij zijn werkniveau kan verbeteren. Ben je op zoek naar een verbeterplan voorbeeld, dan vind je dat ook hier.

Je gebruikt dit verbeterplan:

 • als je werknemer niet goed functioneert  
 • als je wilt dat je werknemer beter gaat functioneren

In dit verbeterplan staat:

 • de aanleiding  
 • de verbeterpunten
 • de gemaakte afspraken
 • een einddoel
 • de ondersteuning en begeleiding
 • de duur van het verbetertraject
 • de evaluatie momenten
 • de consequenties

In een verbeterplan, soms ook wel ontwikkelplan of verandertraject genoemd, leg je de afspraken met je werknemer vast die hem een eerlijke kans bieden om zijn functioneren binnen een redelijke termijn te verbeteren. In het verbeterplan geef je aan welke functie-eisen je werknemer moet voldoen en aan welke eisen hij niet voldoet. In het verbeterplan leg je onder andere de volgende zaken vast:

 • wat de verbeterpunten van je werknemer zijn
 • wat er wordt verwacht
 • welke ondersteuning jij je werknemer biedt
 • de gevolgen

Sinds 1 juli 2015 is het wettelijk verplicht om een verbetertraject op te starten als je werknemer niet naar behoren werkt. Er wordt van je verwacht dat je actief zijn functioneren gaat verbeteren door middel van een verbetertraject. Je werknemer moet namelijk de kans en gelegenheid krijgen om zijn functioneren te verbeteren. Bij een verbetertraject hoort een verbeterplan. Het is daarom belangrijk dat je concrete afspraken maakt gericht op de verbetering van het functioneren van je werknemer en dat je deze afspraken schriftelijke vastlegt in het verbeterplan. Gedurende het verbetertraject moet je de voortgang monitoren en tussentijds met je werknemer bespreken. Als je niet kunt aantonen dat je hem genoeg mogelijkheden hebt geboden om zijn functioneren te verbeteren, wijst de rechter je ontslagaanvraag vanwege disfunctioneren doorgaans af.

Zowel jij als je werknemer zijn verantwoordelijk voor het slagen van het verbetertraject en dus voor het opstellen van het verbeterplan. In sommige gevallen stelt de werkgever een verbeterplan op, in andere gevallen de werknemer. Uit de rechtspraak blijkt dat indien je werknemer op basis van zijn functieniveau en werkervaring voldoende in staat is om een verbeterplan te schrijven, je als werkgever mag verwachten dat je werknemer op basis van de ontvangen feedback zelf een verbeterplan met concrete doelen kan opstellen. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om samen met je werknemer een verbeterplan op te stellen.

In het verbeterplan spreek je een duidelijke termijn af waarbinnen je werknemer zijn functioneren moet verbeteren. De wet schrijft niet voor hoelang een verbeterplan moet duren, maar de periode moet in elk geval zo lang zijn dat je werknemer voldoende tijd heeft gekregen om zijn functioneren te verbeteren. Hoelang dit is, hangt af van een aantal factoren zoals de aard van het disfunctioneren en de lengte van het dienstverband. Doorgaans duren verbeterplannen tussen de 3 en 6 maanden.

Een verbeterplan volgt naar aanleiding van een functionerings- of beoordelingsgesprek. In het gesprek geef je aan dat je niet tevreden bent over het functioneren van je werknemer en wat beter kan. Je wilt dat hij beter gaat functioneren. Vervolgens stel je (samen met je werknemer) een verbeterplan op. In het verbeterplan geef je aan welke functie-eisen je werknemer moet voldoen en aan welke eisen hij niet voldoet. In het verbeterplan neem je in ieder geval de volgende punten op: de aanleiding, de verbeterpunten, de gemaakte afspraken, de manier van begeleiding, de periode en de evaluatie. Formuleer de verbeterpunten SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden). Voor het slagen van het verbetertraject is het belangrijk dat je werknemer exact weet welk gedrag van hem wordt verwacht en welk gedrag niet gewenst is. Bespreek bijvoorbeeld een concrete werksituatie en leg vervolgens uit wat het gewenste gedrag/resultaat is. Je werknemer hoeft niet akkoord te gaan met onrealistische doelstellingen en onterechte beoordelingen. Voorbeelden van te algemeen geformuleerde verbeterpunten zijn:

 • je werknemer toont te weinig initiatief
 • je werknemer mist gesprekstechnieken
 • je werknemer is oncollegiaal

Volg de volgende stappen bij een verbetertraject:

 1. Stel een verbeterplan op, waarin je opneemt welke punten je werknemer moet verbeteren en betrek hem bij het opstellen van het verbeterplan.
 2. Neem voldoende voorbeelden op zodat het voor je werknemer duidelijk is waar je het over hebt.
 3. Stel vooraf vast hoelang het traject gaat duren.
 4. Leg in het plan vast wat je werknemer nodig denkt te hebben om de gestelde doelen te bereiken.
 5. Geef aan dat je je werknemer wilt helpen met begeleiding, coaching en/of scholing.
 6. Neem in het verbeterplan op wat het het gevolg is als na de afgesproken termijn geen of onvoldoende verbetering plaatsvindt.
 7. Voer tussentijdse gesprekken met je werknemer over de voortgang van het traject.
 8. Leg de evaluaties schriftelijk vast.
 9. Rond het traject af met een afsluitend gesprek waarin je concludeert of je werknemer de doelen heeft gehaald.

Bij een verbeterplan horen ook tussentijdse evaluaties. Tijdens de tussentijdse evaluatie ga je na of de gemaakte afspraken worden nagekomen. Leg de tussentijdse evaluaties schriftelijk vast. Heeft je werknemer zich niet aan de afspraken gehouden? Stel dit dan vast en vraag aan hem waarom het niet is gelukt. Wijs je werknemer op wat de consequenties zijn als hij niet verbetert. Uit een tussentijdse evaluatie kan ook blijken dat je werknemer extra hulp of ondersteuning nodig heeft voor het behalen van de doelstellingen uit het verbeterplan. Voer de tussentijdse evaluaties op een regelmatige basis uit, bijvoorbeeld maandelijks of om de 2, 3 weken.

Een verbetertraject eindigt met een eindevaluatie. Dit is een afsluitend gesprek waarin je aangeeft of je werknemer zijn doelen wel of niet heeft behaald. Vraag hierbij ook om feedback van je werknemer. Heeft hij zijn doelen behaald, dan kun je het dossier sluiten en zet je de arbeidsovereenkomst met je werknemer gewoon voort. Je kunt er ook voor kiezen om het verbetertraject met enkele weken te verlengen. Blijkt dat het functioneren van je werknemer toch niet voldoende is verbeterd na het verbetertraject, dan heb je nog de volgende mogelijkheden:

 • herplaatsing
 • functiewijziging
 • ontslag wegens disfunctioneren

Als je werknemer na het verbetertraject geen verbetering vertoont in zijn functioneren, dan kun je ervoor kiezen om hem te herplaatsen in plaats van te ontslaan. Voordat je een werknemer kunt ontslaan op grond van disfunctioneren, zul je eerst actief moeten onderzoeken of hij binnen je bedrijf kunt herplaatsen. Je moet hierbij niet alleen op zoek gaan naar een passende functie, maar ook de eventuele belemmeringen opheffen. Hoe groter je bedrijf, hoe meer er van je wordt verwacht. Je werknemer moet uiteraard wel openstaan voor een andere passende functie.

Na het verbetertraject kun je er ook voor kiezen, als je werknemer zich niet voldoende heeft verbeterd, om hem een eenvoudigere functie aan te bieden. Je zult hierover uiteraard in onderhandeling moeten gaan met hem.

Zie je na het verbetertraject geen verbetering in het gedrag van je werknemer en is er geen mogelijkheid voor herplaatsing binnen je bedrijf, dan kun je een ontslagprocedure wegens disfunctioneren overwegen. Het is hierbij van belang dat je zoveel mogelijk bewijs hebt verzameld van het disfunctioneren en de acties die je hebt ondernomen om dit te verbeteren. Als je namelijk niet kunt aantonen dat je je werknemer genoeg mogelijkheden hebt geboden om zijn functioneren te verbeteren, wijst de rechter je ontslagaanvraag af.

Disfunctioneren houdt in dat je werknemer niet functioneert zoals je van hem mag verwachten. Hij voldoet niet (meer) aan zijn functie-eisen of leeft gedragscodes en/of normen niet na. Er hoeft hierbij geen sprake te zijn van verwijtbaar handelen. De functieomschrijving vormt het uitgangspunt voor je werknemer op basis waarvan hij weet wat er van hem verwacht wordt. De voorwaarden voor een ontslag vanwege disfunctioneren zijn:

 • je moet je werknemer tijdig van het disfunctioneren in kennis stellen; en
 • je hebt je werknemer in voldoende mate in de gelegenheid gesteld om zijn functioneren te verbeteren; en
 • het disfunctioneren is niet het gevolg van onvoldoende zorg voor scholing of onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden; en
 • het disfunctioneren mag niet zijn veroorzaakt door de ziekte van je werknemer
 • en herplaatsing is in een andere passende functie niet mogelijk  

Bij disfunctioneren kun je denken aan de volgende situaties:

 • je werknemer voert de taken niet goed uit
 • je werknemer haalt de doelstellingen of targets niet
 • je werknemer gaat onjuist om met bevoegdheden of verantwoordelijkheden
 • je werknemer heeft niet de juiste werkhouding
 • je werknemer past niet (meer) in de functie
 • je werknemer past niet in de organisatiecultuur
 • je werknemer heeft onvoldoende competenties
 • je werknemer negeert voorschriften

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je je werknemer niet op tijd het disfunctioneren hebt medegedeeld
 • je werknemer het ontslag vanwege disfunctioneren voor de rechter aanvecht

Op dit verbeterplan is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Verbeterplan

Verbetertraject, ontwikkelplan, verandertraject.

Wij gebruiken cookies om je de volgende keer nog beter te helpen