Gratis Overeenkomst van opdracht

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Overeenkomst van opdracht

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

MKB’ers en ZZP’ers gebruiken doorgaans een overeenkomst van opdracht (ook wel modelovereenkomst genoemd) om de afspraken over de werkzaamheden van een opdracht vast te leggen. Hiermee voorkom je een fictieve dienstbetrekking en vermijd je nadelige fiscale gevolgen. Stel direct een passende overeenkomst van opdracht op.

Gebruik deze overeenkomst van opdracht:

 • om afspraken tussen jou en je opdrachtnemer vast te leggen
 • om afspraken tussen jou en je opdrachtgever vast te leggen

In deze overeenkomst van opdracht staat onder meer:

 • een omschrijving van de opdracht
 • een beschrijving van de gemaakte afspraken over de werkzaamheden

Een overeenkomst van opdracht, ook wel modelovereenkomst genoemd, legt de afspraken vast tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer ten aanzien van bepaalde werkzaamheden die de opdrachtnemer tegen betaling verricht.

Je hebt een overeenkomst van opdracht nodig als je als opdrachtnemer diensten gaat leveren aan een opdrachtgever of als je als opdrachtgever diensten laat verrichten door een opdrachtnemer en je geen arbeidsovereenkomst aan wilt gaan.

Een overeenkomst van opdracht is niet geschikt als de opdracht betrekking heeft op:

 • het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard (je laat bijvoorbeeld een woning bouwen)
 • het bewaren van zaken (je slaat bijvoorbeeld spullen van een ander op in een opslagruimte)
 • het uitgeven van werken (je laat bijvoorbeeld je boek uitgeven)
 • het vervoeren of laten vervoeren van personen of zaken (je laat bijvoorbeeld producten transporteren)

Het verschil tussen een overeenkomst van opdracht en een arbeidsovereenkomst is het ontbreken van werkgeversgezag. Dat wil zeggen dat de opdrachtnemer vrij is in de manier waarop hij de opdracht uitvoert en geen aanwijzingen hoeft op te volgen van de opdrachtgever. In de praktijk is dit echter niet altijd even duidelijk, waardoor je het risico loopt dat de overeenkomst van opdracht als een arbeidsovereenkomst wordt gezien. Er is dan een zogenaamde fictieve dienstbetrekking. Dat heeft nadelige fiscale gevolgen, namelijk afdracht van loonbelasting en premies sociale voorzieningen met terugwerkende kracht.

Beperk als opdrachtgever het risico op het ontstaan van een arbeidsovereenkomst door de opdrachtnemer veel vrijheid te geven in de uitvoering van zijn werkzaamheden. Betaal hem daarnaast geen vast bedrag, maar een uurtarief. Leef bovendien de overeenkomst in de praktijk strikt na. Als in de praktijk blijkt dat je toch bepaalt hoe de opdrachtnemer zijn werkzaamheden uitvoert, zullen de schriftelijke afspraken niet meer gelden.

Om er zeker van te zijn dat de overeenkomst wordt gezien als een overeenkomst van opdracht, moet je de overeenkomst laten goedkeuren door de Belastingdienst. Dit kan door de overeenkomst toe te sturen aan de Belastingdienst. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen het initiatief daartoe nemen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. Een goedgekeurde overeenkomst is 5 jaar geldig.

De rechter kijkt vooral naar een eventuele gezagsverhouding, maar ook naar de bedoeling van partijen, betaling voor de werkzaamheden en zelfstandigheid van de opdrachtnemer. Daarnaast is van belang of de opdrachtnemer nog meer opdrachtgevers heeft en of vooraf duidelijk is bepaald wat de omvang van de werkzaamheden is.

De opdrachtgever betaalt de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden, maar de opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van btw.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je wilt weten of bepaalde afspraken de kans vergroten dat er van een arbeidsovereenkomst sprake is

Op deze overeenkomst van opdracht is Nederlands recht van toepassing.