Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

WHOA

Voorkom het faillissement van je bedrijf

Dreigt je bedrijf failliet te gaan, dan heb je nu de mogelijkheid je schuldeisers te dwingen mee te werken aan een akkoord voor sanering van je schulden. Lees hier hoe je deze financiële herstructurering van je bedrijf regelt.

Vraag een betalingsregeling aan
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is een nieuwe regeling die op 1 januari van start is gegaan. Het doel ervan is de reorganisatie of sanering van ondernemingen makkelijker te maken zonder dat ze failliet gaan. De regeling maakt het daarom mogelijk om een (dwang)akkoord aan de schuldeisers op te leggen, na toestemming van de rechter. Vergelijkbare regelingen in het buitenland hebben ervoor gezorgd dat er minder bedrijven failliet gingen, terwijl schuldeisers gemiddeld meer dan de helft van hun geld terugkregen.

De WHOA is er voor ondernemers die dreigen failliet te gaan. Wil de rechter toestemming geven voor een dwangakkoord, dan moet wel aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Ook een schuldeiser kan overigens onder de WHOA een akkoord afdwingen. In dat geval stelt de rechter een zogenaamde herstructureringsdeskundige aan die het akkoord begeleidt. Ook aandeelhouders of personeel van een noodlijdend bedrijf kunnen hiervoor naar de rechter stappen.

Je bedrijf en voorstel voor een akkoord moeten aan verschillende voorwaarden voldoen, voordat een rechter toestemming geeft om het aan de schuldeisers op te leggen:

 • je hebt een realistisch en haalbaar concept akkoord dat aan de wettelijke voorschriften voldoet  
 • je akkoord regelt een eerlijke en gelijke verdeling van geld en bezittingen over alle schuldeisers betrokken bij het akkoord
 • minimaal 1 schuldeiser stemt voor je akkoord
 • je bedrijf is in principe winstgevend
 • je kunt je schulden van je bedrijf niet meer betalen
 • je akkoord is gunstiger voor je schuldeisers dan de situatie waarin je bedrijf failliet zou gaan
 • heb je personeel, dan blijven hun arbeidsvoorwaarden onveranderd

Om ervoor te zorgen dat de rechter zijn toestemming geeft om je akkoord aan de betreffende schuldeisers op te leggen, loop je het volgende stappenplan door:

 1. controleer of je bedrijf aan bovengenoemde voorwaarden voldoet
 2. schakel indien nodig juridische en financiële hulp in
 3. deel de schuldeisers in verschillende ‘klassen’ in aan de hand van de hoogte en de aard van de schuld
 4. bepaal aan welke klasse(n) een akkoord zal worden aangeboden
 5. ga in overleg met deze schuldeisers en je aandeelhouders (als je die hebt)
 6. maak afspraken over bijvoorbeeld later terugbetalen, schulden kwijtschelden of schulden omzetten in aandelen
 7. leg die afspraken vast in een concept akkoord
 8. controleer of je concept akkoord voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden
 9. leg het concept akkoord voor aan je schuldeisers en aandeelhouders
 10. heb je een akkoord aangeboden, dan kun je de rechtbank vragen om een afkoelingsperiode (zie hieronder)
 11. organiseer een stemming en nodig je schuldeisers en aandeelhouders hiervoor uit
 12. maak binnen 7 dagen na de stemming een verslag over de uitkomst van de stemming
 13. stuur je schuldeisers het verslag van de stemming
 14. leg je concept akkoord aan de rechter voor
 15. geschilpunten over het akkoord kunnen aan de rechter worden voorgelegd 
 16. de betrokken schuldeisers kunnen ook de rechter verzoeken een herstructureringsdeskundige aan te stellen die het akkoord begeleidt
 17. de rechter controleert vervolgens of er redenen zijn om het akkoord af te wijzen (weigeringsgronden) zoals bedrog of andere zwaarwegende redenen 
 18. tot slot geeft de rechter zijn oordeel

De rol van de rechter is relatief beperkt. Hij controleert of aan alle voorwaarden is voldaan en geeft zijn oordeel over voorgelegde geschilpunten. Indien nodig stelt hij een deskundige aan die het akkoord gaat begeleiden. Op verzoek stelt hij een afkoelingsperiode in of schorst een lopende faillissementsaanvraag (zie hieronder). Is aan alle voorwaarden voldaan, dan keurt hij je concept akkoord goed en kan het uitgevoerd worden. 

Geeft de rechter je toestemming om je dwangakkoord aan je schuldeisers op te leggen, dan heeft dit verschillende gevolgen:

 1. de afspraken in het akkoord zijn bindend voor de betrokken partijen en moeten vervolgens worden nagekomen
 2. schuldeisers die niet meegenomen worden in het akkoord, behouden hun vordering
 3. het staat je vrij om nieuwe financieringen aan te trekken en daarvoor zekerheid te stellen
 4. schuldeisers die het niet eens zijn met het akkoord kunnen niet in hoger beroep gaan tegen de beslissing van de rechter

Geeft de rechter je toestemming voor je akkoord, dan levert dit je veel voordelen op:

 • je voorkomt een faillissement
 • je hoeft dus ook geen doorstart te maken waarbij de activa aan een nieuwe entiteit worden verkocht
 • je hebt op die manier ook geen reputatieschade of waardevermindering van je bedrijf
 • alle schulden van je onderneming kunnen in principe worden meegenomen in het akkoord, met uitzondering van verplichtingen uit arbeidsovereenkomsten
 • je hebt de mogelijkheid om overeenkomsten eenzijdig te beëindigen als onderdeel van het akkoord
 • je hoeft echter niet al je schuldeisers bij het akkoord te betrekken zodat je belangrijke relaties niets hoeven mee te krijgen van je financiële situatie
 • als een schuldeiser niet wil meewerken aan je voorstel, dan kan de rechter hem het akkoord dwingend opleggen
 • doordat het akkoord dwingend is, kun je voorkomen dat preferente schuldeisers (zoals de Belastingdienst en houders van pand- of hypotheekrechten) je concept blokkeren omdat ze bij faillissement als eerste worden betaald (en daarmee geen geld overblijft om andere schuldeisers een goed akkoord aan te kunnen bieden)
 • je blijft al die tijd de leiding houden over je bedrijf en de procedure
 • nadat je een akkoord hebt aangeboden, kun je de rechter vragen om een afkoelingsperiode, waardoor geen beslag kan worden gelegd of schulden mogen worden verrekend
 • ook een eventuele lopende faillissementsprocedure kan zo wordt geschorst
 • de WHOA procedure is kort waardoor je snel weet waar je aan toe bent

Net als elke regeling heeft de WHOA niet alleen voordelen. Er is kritiek omdat de regeling niet in alle gevallen een goede oplossing zou bieden. Hierdoor zou de toegang tot de WHOA niet voor iedere ondernemer gelijk zijn. De regeling wordt daarom over 3 jaar geëvalueerd. De nadelen op een rij:

 • de WHOA is complex waardoor je snel te maken krijgt met kosten voor juridische en financiële deskundigen om je akkoord op te stellen
 • wordt een herstructureringsdeskundige benoemd, dan lopen je kosten nog meer op
 • het griffiegeld om toegang te krijgen tot de rechter is hoog
 • bestaan je schulden ook uit loonkosten, dan worden deze niet meegenomen in een akkoord
Vraag een betalingsregeling aan
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.