Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Werkgeversaansprakelijkheid

Voorkom het betalen van boetes en schadevergoedingen

Je bent als werkgevers verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden binnen je bedrijf. Als een werknemer een ongeval krijgt of schade oploopt, kan valt dat in de meeste gevallen onder jouw aansprakelijkheid. Dit geldt niet alleen voor werknemers, maar ook als je werkt met uitzendkrachten, zzp’ers en stagiairs.

Wanneer een van je werknemers schade lijdt tijdens het uitvoeren van zijn werk en dat het directe of indirecte gevolg is van zijn werkzaamheden, dan ben je als werkgever daarvoor aansprakelijk. Ook ben je als werkgever aansprakelijk voor schade die je werknemer veroorzaakt tijdens de uitoefening van zijn werk. Dit is alleen anders als je kunt aantonen dat je al je verplichtingen bent nagekomen of dat de schade in grote mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van die werknemer. Het aantonen van die opzet of roekeloosheid is echter zeer lastig en een rechter zal dat niet zo snel aannemen. Je medewerker kan bijvoorbeeld onvoorzichtig zijn geweest, maar onvoorzichtig gedrag betekent zeker niet dat dit meteen bewust roekeloos is.

Als werkgever heb je een zorgplicht naar je personeel toe. Schiet je tekort in deze zorgplicht, dan ben je aansprakelijk voor de schade die je medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Zo moet je onder meer:

 • een beleid voor ziekteverzuim voeren

 • ongevallen binnen je bedrijf onderzoeken, registreren en melden

 • voor veilige arbeidsmiddelen en werkmethoden zorgen

 • voorlichting en instructies geven aan je medewerkers over veilig werken

 • de juiste beschermingsmiddelen aan je medewerkers verschaffen

 • gevaren bestrijden bij de bron en niet alleen aan symptoombestrijding doen

 • ZZP’ers met wie je samenwerkt wijzen op de voorschriften en risico’s die in je bedrijf gelden

De Arbeidsinspectie kan je bovendien een boete opleggen of zelfs een proces-verbaal opmaken als je je verplichtingen om je medewerkers te beschermen niet nakomt. Zo kun je een boete krijgen als er sprake is van een van onderstaande situaties: 

 • het niet of onvolledig voorhanden hebben van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (inclusief Plan van Aanpak);
 • het niet of onvoldoende geven van voorlichting en training
 • het niet melden van een arbeidsongeval 
 • het niet organiseren van de preventietaken, bijvoorbeeld door een preventiemedewerker
 • het niet mogelijk maken van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) 

Je doet er zeer verstandig aan om een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) af te sluiten. Dit is een andere verzekering dan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering bedrijven dekt de meeste schade die jij of een van je medewerkers toebrengen aan derden. Het kan gaan om persoonlijk letsel, maar ook om materiële schade of inkomstenverlies. Bovendien zijn met de AVB de meeste schades gedekt die je medewerkers kunnen oplopen tijdens het werk en doorgaans ook claims voor beroepsziekten. Wel neemt deze dekking steeds meer af, omdat het aantal claims toeneemt, net als hun omvang.

Hoewel je als werkgever primair verantwoordelijk bent voor de arbeidsomstandigheden binnen je bedrijf, hebben ook je medewerkers verplichtingen. Als ze zich daar niet aan houden, kunnen ook zij een boete krijgen van de Arbeidsinspectie. Denk bijvoorbeeld aan een boete voor het verwijderen van een beveiligingsmiddel op een machine.

Ook is het mogelijk om van de wettelijke risicoverdeling af te wijken om minder snel aansprakelijk te zijn voor schade die een medewerker oploopt. Dat moet je dan wel in de schriftelijke arbeidsovereenkomst vastleggen én de medewerker moet verzekerd zijn voor de schade. Met name de eis dat je medewerker verzekerd moet zijn, levert in de praktijk vaak problemen op.

Wil je schade die veroorzaakt is door een medewerker aan een derde verhalen op je medewerker, dan moet er ook sprake zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van je medewerker. Daar is echter niet snel sprake van. Deze opzet moet dan namelijk zijn gericht op het toebrengen van schade aan je bedrijf of de derde.