Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Arbowet verplichtingen werkgevers en ZZP'ers

Houd je aan de arbo regels en voorkom een boete

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) stelt eisen aan jou als werkgever, bedrijf en je medewerkers. Ook zelfstandigen als ZZP’ers moeten voldoen aan bepaalde arbo regels. De arbo wetgeving is echter zeer uitgebreid. We geven daarom een overzicht van de belangrijkste verplichtingen waar je aan moet voldoen.

Zorg dat je personeelshandboek voldoet aan de nieuwe Arbowet!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Om de Arbowet te kunnen naleven, moet je een concreet arbobeleid voeren. Je arbobeleid moet erop gericht zijn om met de mogelijkheden en middelen die je hebt zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden te realiseren. Zo moet je onder meer:

 • een beleid voor ziekteverzuim voeren

 • ongevallen binnen je bedrijf onderzoeken, registreren en melden

 • voor veilige arbeidsmiddelen en werkmethoden zorgen

 • voorlichting en instructies geven aan je medewerkers over veilig werken

 • de juiste beschermingsmiddelen aan je medewerkers verschaffen

 • gevaren bestrijden bij de bron en niet alleen aan symptoombestrijding doen

 • ZZP’ers met wie je samenwerkt wijzen op de voorschriften en risico’s die in je bedrijf gelden

 • een preventiemedewerker hebben aangesteld

Daarnaast moet je bedrijf voldoen aan de eisen die met de invoering van de nieuwe Arbowet 2017 aan werkgevers gesteld worden:

 • je bedrijf moet een eigen overeenkomst (het basiscontract) hebben gesloten met een arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts) waarin alle werkafspraken staan waarbij je je moet laten bijstaan door een arbodienstverlener of bedrijfsarts

 • je bedrijfsarts adviseert bij het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken, maar jij bent verantwoordelijk voor ondersteuning bij begeleiding bij ziekteverzuim

 • je moet je bedrijfsarts vrije toegang tot de werkvloer verlenen

 • je werknemers moeten zonder je toestemming een open spreekuur bij de bedrijfsarts kunnen bezoeken

 • je werknemers moeten een second opinion bij een andere bedrijfsarts kunnen aanvragen 

Ook heeft met de nieuwe Arbowet de preventiemedewerker meer inspraak gekregen op het gebied van zorg en veiligheid. Tot slot heeft de ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging) nu ook instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en bij de keuze van de mogelijkheden voor het aanvragen van een second opinion.

Het is goed om te weten dat de Arbowet ook eisen stelt aan je werknemers. Zo dienen zij zich onder meer te houden aan de volgende arbo regels:  

 • je werknemers moeten apparaten en gevaarlijke stoffen op de juiste manier gebruiken

 • je werknemers veranderen niets aan de beveiligingen op apparaten

 • je werknemers moeten de beschikbaar gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier gebruiken én opbergen

 • je werknemers moeten jou inlichten over gevaren voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer

 • je werknemers moeten jou en de arbodeskundige (bijvoorbeeld arbo arts of bedrijfshulpverlener) indien nodig ondersteunen

Om ervoor te zorgen dat zelfstandige ondernemers veilig werken, geldt de Arbowet ook voor ZZP’ers, freelancers en eenmanszaken. Zo moet je je als zelfstandige onder meer aan de volgende arbo regels houden:  

 • je moet zorgen voor je eigen veiligheid en die van andere personen met wie je te maken krijgt in de uitoefening van je werkzaamheden door je veilig en verantwoord te gedragen

 • je moet situaties die een gevaar of risico voor je gezondheid kunnen opleveren vermijden (overtreding van de regel levert een misdrijf op)

 • je moet alle arbo regels naleven betreffende maatregelen om  een ernstig arbeidsrisico te beperken of te vermijden

Tip: je kunt als zelfstandige een arbocatalogus van je branche raadplegen om te controleren welke maatregelen je kunt nemen om aan bovenstaande regels te voldoen. De Arbeidsinspectie is verantwoordelijk voor de handhaving van de Arbowet en gebruikt de arbocatalogus als referentiekader bij de handhaving.

Bij overtreding van de Arbowet kan de handhavende Arbeidsinspectie een maatregel opleggen. Tegen deze maatregel kun je schriftelijk bezwaar maken als je het er niet mee eens bent.  

Zorg ervoor dat je personeelshandboek of bedrijfsreglement actueel is en voldoet aan de eisen van de nieuwe Arbowet 2017. Heb je nog geen handboek of reglement of wil je een actuele versie? Je kunt nu bij ons je eigen op maat gemaakte personeelshandboek of bedrijfsreglement opstellen! Het handboek geldt als een belangrijke aanvulling op het arbeidscontract en een eventuele cao.

Zorg dat je personeelshandboek voldoet aan de nieuwe Arbowet!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.