Gratis  Vast contract opstellen

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van een Vast contract

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Een vast contract of arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd is een overeenkomst tussen een werkgever en werknemer waarin hun rechten en plichten zijn opgenomen. Leg alle afspraken professioneel vast en vermijd onnodig risico. Je kunt nu snel en gemakkelijk je eigen op maat gemaakte vaste contract opstellen. Ben je op zoek naar vast contract voorbeeld, dan vind je dat ook hier.

Gebruik dit vaste contract:

 • als je een nieuwe werknemer voor onbepaalde tijd in dienst wilt nemen

 • als je een bestaand tijdelijk contract wilt omzetten naar een vast contract

In dit vaste contract staat onder meer:

 • de functie of werkzaamheden van de werknemer

 • de begindatum vast dienstverband

 • de overeengekomen werkdagen en -tijden

 • de plaats waar de werknemer zijn werkzaamheden uitvoert

 • het bruto loon en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen

 • het aantal vakantiedagen

 • een optie voor een proeftijd

 • een geheimhoudingsbeding

 • een wijzigingsbeding

 • de optie voor een concurrentie- en relatiebeding

 • de optie voor een reiskosten- en onkostenvergoeding

 • de optie voor automatische beëindiging als de AOW- of pensioenleeftijd wordt bereikt

Een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd of vast contract is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin de rechten en plichten van de werkgever en werknemer en hun taken en verantwoordelijkheden zijn opgenomen. Het contract onbepaalde tijd kent geen einddatum, omdat het een vast dienstverband betreft.

Je bent als werkgever niet wettelijk verplicht om een arbeidscontract op te stellen, als je een nieuwe werknemer in vaste dienst neemt of een tijdelijk contract wilt omzetten naar een vast contract. Maar je neemt een groot risico als je het niet doet. Aangezien zowel jij als de werknemer rechten en plichten kunnen ontlenen aan de arbeidsrelatie, is het voor allebei beter als jullie precies weten wat jullie van elkaar kunnen verwachten door de afspraken vast te leggen.

Het is verstandig om een duidelijke functieomschrijving of omschrijving van de werkzaamheden in het vaste arbeidscontract op te nemen. Zo weet de werknemer precies wat er van hem wordt verwacht en kun je de werknemer ook daarop aanspreken.

Nee, een proeftijd is niet verplicht maar kent wel vele voordelen. Zo kunnen zowel de werkgever als werknemer het dienstverband per direct opzeggen zonder reden en zonder andere gevolgen dan het einde van het dienstverband. Je moet wel een reden geven als je werknemer daar expliciet naar vraagt. De meeste werkgevers nemen een proeftijd op om te kunnen bepalen of de nieuwe werknemer inderdaad geschikt is voor de werkzaamheden waarvoor hij is aangenomen. Je kunt bij een vast contract kiezen tussen een proeftijd van 1 of 2 maanden.

Als er in het arbeidscontract een wijzigingsbeding is opgenomen, dan mag je de werktijden zonder toestemming van je werknemer wijzigen op voorwaarde dat er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Een zwaarwegend bedrijfsbelang kan een bedrijfseconomische, technische of organisatorische reden zijn. Onze arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd bevat een dergelijk wijzigingsbeding.

Een tijdelijk contract heeft in tegenstelling tot een vast contract een einddatum. Een tijdelijk contract kan voor een paar maanden of zelfs een paar jaar worden aangegaan. Een vast arbeidscontract loopt door totdat de werknemer of de werkgever het contract opzegt.

Soms ontstaat er automatisch een vast dienstverband als een werknemer bij je in dienst is op basis van een tijdelijk contract. Dit is het geval wanneer je met een werknemer meer dan 3 elkaar opvolgende tijdelijke contracten afsluit of hij langer dan 2 jaar elkaar opvolgende tijdelijke contracten heeft. Er is sprake van opvolgende tijdelijke contracten als ze elkaar met een tussenperiode van 6 maanden of minder opvolgen. Deze wettelijke bepaling wordt de ketenbepaling genoemd. Wees je ervan bewust dat in een toepasselijke cao van deze bepaling kan worden afgeweken.

Een concurrentiebeding beperkt de mogelijkheid van de werknemer om na afloop van het contract vergelijkbare werkzaamheden bij een concurrerend bedrijf of als ondernemer uit te voeren voor een bepaalde tijd en binnen een bepaald gebied. Een concurrentiebeding is slechts geldig indien deze schriftelijk is aangegaan.

Een concurrentiebeding verbiedt je werknemer na het einde van zijn dienstverband om vergelijkbare werkzaamheden bij een ander bedrijf of als ondernemer uit te voeren. Een relatiebeding verbiedt je werknemer om contact te houden met relaties van zijn oude werkgever. Beide bedingen kunnen in een arbeidsovereenkomst worden opgenomen.

Een boetebeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst waarin staat dat je werknemer een boete moet betalen als hij een specifieke verplichting in het arbeidscontract niet nakomt. Een boetebeding heeft vaak betrekking op een concurrentiebeding, relatiebeding of geheimhoudingsverplichting. Spreek een boetebeding schriftelijk af. Een mondeling afgesproken boetebeding is niet geldig.

Een vast contract loopt af wanneer de werknemer ontslag neemt of wanneer je het contract beëindigt. Je dient je hierbij wel aan de ontslagregels te houden. Zo dien je onder meer de wettelijke opzegtermijn aan te houden.

Een vast contract van een werknemer die de AOW- of pensioenleeftijd heeft bereikt eindigt alleen automatisch als dit in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Is dit niet het geval, dan moet je het contract zelf opzeggen.

Je bent als werkgever pas verplicht een ontslagvergoeding zoals de transitievergoeding te betalen wanneer je werknemer minimaal 2 jaar in dienst is en je werknemer niet zelf ontslag neemt.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je een vast contract wilt opstellen voor een werknemer die zich bezighoudt met intellectueel eigendom

 • je een vast contract wilt opstellen voor een werknemer die voor jou in het buitenland gaat werken

Op deze arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Vast contract

arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd, arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, arbeidscontract onbepaalde tijd, arbeidscontract voor onbepaalde tijd.