Gratis  Tijdelijk contract opstellen

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van een Tijdelijk contract

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Een tijdelijk contract of arbeidsovereenkomst bepaalde tijd is een overeenkomst tussen een werkgever en werknemer waarin hun rechten en plichten zijn opgenomen. Leg alle afspraken professioneel vast en vermijd onnodig risico. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte tijdelijke arbeidscontract opstellen. Ben je op zoek naar een tijdelijke arbeidsovereenkomst voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Gebruik dit tijdelijke contract:

 • als je een nieuwe werknemer in dienst wilt nemen

 • als je een bestaand tijdelijk contract weer voor bepaalde tijd wilt verlengen

In dit tijdelijke contract staat onder meer:

 • de begin- en einddatum van de arbeidsovereenkomst

 • de functie of werkzaamheden van de werknemer

 • de standplaats, werkdagen- en tijden

 • arbeidsvoorwaarden als loon en vakantiedagen

 • een geheimhoudings- en boetebeding

 • de optie voor een proeftijd, reiskosten- en onkostenvergoeding

Een tijdelijk contract of arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een schriftelijke overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin de rechten en plichten van de werkgever en werknemer en hun respectievelijke taken en verantwoordelijkheden zijn opgenomen.

Je bent niet wettelijk verplicht om een arbeidsovereenkomst op te stellen als je een werknemer in dienst neemt. Maar je neemt een groot risico als je het niet doet. Aangezien zowel jij als je werknemer rechten en plichten kunnen ontlenen aan de arbeidsovereenkomst, is het voor beiden beter als jullie precies weten wat jullie van elkaar kunnen verwachten. Hoewel een mondelinge arbeidsovereenkomst ook geldig is, verbindt de wet daar gevolgen aan die je wellicht niet wilt. Bovendien is een mondelinge overeenkomst moeilijker te bewijzen dan een schriftelijke overeenkomst. Je kunt hiervoor natuurlijk een tijdelijk arbeidscontract voorbeeld of model arbeidsovereenkomst bepaalde tijd van internet gebruiken. Je kunt bij ons echter je eigen tijdelijke contract helemaal op maat maken, zodat je zeker weet dat het geschikt is voor jouw situatie.

Het is verstandig om een duidelijke functieomschrijving of omschrijving van de werkzaamheden in het arbeidscontract op te nemen. Zo weet je werknemer precies wat er van hem wordt verwacht en kan hij daar ook op aangesproken en afgerekend worden.

Nee, een proeftijd is niet verplicht maar kent wel vele voordelen. Zo kan zowel de werkgever als werknemer het dienstverband per direct opzeggen zonder reden en zonder andere gevolgen dan het einde van het dienstverband. Je moet wel een reden geven als je werknemer daar expliciet naar vraagt. De meeste werkgevers nemen een proeftijd op om te kunnen bepalen of de nieuwe werknemer inderdaad geschikt is voor de werkzaamheden waarvoor hij is aangenomen. Wel moet je er rekening mee houden dat bij een contract van 6 maanden of minder geen proeftijd mogelijk is.

Een concurrentiebeding beperkt de mogelijkheid van de werknemer om na afloop van het contract vergelijkbare werkzaamheden bij een concurrerend bedrijf of als ondernemer uit te voeren voor een bepaalde tijd en binnen een bepaald gebied. Een concurrentiebeding is slechts geldig indien deze schriftelijk is aangegaan. Het is tegenwoordig niet meer mogelijk om in een tijdelijk contract een dergelijk beding op te nemen, tenzij je kunt aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Let er wel op dat je deze belangen dan in de arbeidsovereenkomst opneemt. Zonder deze motivering geldt het beding niet. Wil je in dit contract een concurrentiebeding opnemen, vraag een Advocaat.

Een concurrentiebeding verbiedt je werknemer na het einde van zijn dienstverband om vergelijkbare werkzaamheden bij een concurrerend bedrijf of als ondernemer uit te voeren. Een relatiebeding verbiedt je werknemer om contact te houden met relaties van zijn oude werkgever. Beide bedingen kunnen in een arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Wil je in dit contract een relatiebeding opnemen, vraag dan een Advocaat om hulp.

Een boetebeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst waarin staat dat je werknemer een boete moet betalen als hij een specifieke verplichting in de tijdelijke arbeidsovereenkomsthet niet nakomt. Een boetebeding heeft vaak betrekking op een concurrentiebeding, relatiebeding of geheimhoudingsverplichting. Een mondeling afgesproken boetebeding is niet geldig.

Soms ontstaat er automatisch een vast dienstverband als een werknemer bij je in dienst is op basis van een tijdelijk contract. Dit is het geval wanneer je met een werknemer meer dan 3 elkaar opvolgende tijdelijke contracten afsluit of hij langer dan 2 jaar elkaar opvolgende tijdelijke contracten heeft. Er is sprake van opvolgende tijdelijke contracten als ze elkaar met een tussenperiode van 6 maanden of minder opvolgen. Deze wettelijke bepaling wordt de ketenbepaling genoemd. Wees je ervan bewust dat in een toepasselijke cao van deze bepaling kan worden afgeweken.

Volgens de wet kan een werkgever of werknemer een tijdelijk contract niet tussentijds opzeggen zonder schadeplichtig te zijn. Uitzondering hierop is als in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen dat het contract wel tussentijds kan worden opgezegd. Wel geldt in dat geval nog de wettelijke opzegtermijn die beide partijen in acht moeten nemen.

Voor tijdelijke contracten van 6 maanden of langer geldt een aanzegplicht. Dit houdt in dat je uiterlijk een maand voordat het tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt je je werknemer schriftelijk moet informeren of je het contract verlengt of niet. Als je het contract verlengt, moet je ook aangeven onder welke voorwaarden je dat doet. Laat je je werknemer niet of niet op tijd weten of je zijn dienstverband wilt verlengen, dan ben je hem een vergoeding schuldig van maximaal een maandsalaris. Het is overigens niet zo dat als je dit nalaat, zijn contract automatisch wordt verlengd.

Een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd heeft in tegenstelling tot een onbepaalde tijd contract een einddatum. Het kan voor een paar maanden of zelfs een paar jaar worden aangegaan. Soms heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen specifieke einddatum, bijvoorbeeld omdat die is aangegaan voor de duur van een project. Is het project afgelopen, dan eindigt het contract voor bepaalde tijd automatisch. Je hoeft dan niet op te zeggen.

Je bent pas verplicht een transitievergoeding te betalen als je werknemer minimaal 2 jaar in dienst is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij opvolgende contracten binnen een periode van meer dan 2 jaar en je het contract van de werknemer niet verlengt of geen nieuw contract aanbiedt.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je een tijdelijk contract wilt opstellen voor een werknemer die zich bezighoudt met intellectueel eigendom

 • je een tijdelijk contract wilt opstellen voor een werknemer die voor jou in het buitenland gaat werken

 • je in een tijdelijk contract een concurrentie- of relatiebeding wilt opnemen

 • je een tijdelijk contract wilt opstellen voor een directeur-grootaandeelhouder

Op deze tijdelijke arbeidsovereenkomst en voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Tijdelijk contract

contract bepaalde tijd, arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, contract voor bepaalde tijd, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, arbeidscontract bepaalde tijd, tijdelijke arbeidsovereenkomst.