Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Tijdelijk contract opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Tijdelijk contract

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Een tijdelijk contract of arbeidsovereenkomst bepaalde tijd is een overeenkomst tussen een werkgever en werknemer waarin hun rechten en plichten zijn opgenomen. Leg alle afspraken professioneel vast en vermijd onnodig risico. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte tijdelijke arbeidscontract opstellen. Ben je op zoek naar een tijdelijke arbeidsovereenkomst voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Gebruik dit tijdelijke contract:

 • als je een nieuwe werknemer in dienst wilt nemen

 • als je een bestaand tijdelijk contract weer voor bepaalde tijd wilt verlengen

In dit tijdelijke contract staat onder meer:

 • de begin- en einddatum van de arbeidsovereenkomst

 • de functie of werkzaamheden van de werknemer

 • de standplaats, werkdagen- en tijden

 • arbeidsvoorwaarden als loon en vakantiedagen

 • een geheimhoudings- en boetebeding

 • de optie voor een proeftijd, reiskosten- en onkostenvergoeding

Een tijdelijk contract of arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een schriftelijke overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin de rechten en plichten van de werkgever en werknemer en hun respectievelijke taken en verantwoordelijkheden zijn opgenomen.

Je bent niet wettelijk verplicht om een arbeidsovereenkomst op te stellen als je een werknemer in dienst neemt. Maar je neemt een groot risico als je het niet doet. Aangezien zowel jij als je werknemer rechten en plichten kunnen ontlenen aan de arbeidsovereenkomst, is het voor beiden beter als jullie precies weten wat jullie van elkaar kunnen verwachten. Hoewel een mondelinge arbeidsovereenkomst ook geldig is, verbindt de wet daar gevolgen aan die je wellicht niet wilt.

Bovendien is een mondelinge overeenkomst moeilijker te bewijzen dan een schriftelijke overeenkomst. Je kunt hiervoor natuurlijk een tijdelijk arbeidscontract voorbeeld of model arbeidsovereenkomst bepaalde tijd van internet gebruiken. Je kunt bij ons echter je eigen tijdelijke contract helemaal op maat maken, zodat je zeker weet dat het geschikt is voor jouw situatie.

Twijfel je of je een vast of tijdelijk contract nodig hebt, of wellicht een oproepovereenkomst? Bekijk de verschillen hieronder. 

Verschillende arbeidsovereenkomsten

Het is verstandig om een duidelijke functieomschrijving of omschrijving van de werkzaamheden in het arbeidscontract op te nemen. Zo weet je werknemer precies wat er van hem wordt verwacht en kan hij daar ook op aangesproken en afgerekend worden.

Nee, een proeftijd is niet verplicht maar kent wel vele voordelen. Zo kan zowel de werkgever als werknemer tijdens de proefperiode per direct een tijdelijk contract opzeggen zonder reden en zonder andere gevolgen dan het einde van het dienstverband. Je moet wel een reden geven als je werknemer daar expliciet naar vraagt. De meeste werkgevers nemen een proeftijd op om te kunnen bepalen of de nieuwe werknemer inderdaad geschikt is voor de werkzaamheden waarvoor hij is aangenomen. Wel moet je er rekening mee houden dat bij een contract van 6 maanden of minder geen proeftijd mogelijk is.

Een concurrentiebeding beperkt de mogelijkheid van de werknemer om na afloop van het contract vergelijkbare werkzaamheden bij een concurrerend bedrijf of als ondernemer uit te voeren voor een bepaalde tijd en binnen een bepaald gebied. Een concurrentiebeding is slechts geldig indien deze schriftelijk is aangegaan. Het is tegenwoordig niet meer mogelijk om in een tijdelijk contract een dergelijk beding op te nemen, tenzij je kunt aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Let er wel op dat je deze belangen dan in de arbeidsovereenkomst opneemt. Zonder deze motivering geldt het beding niet. Wil je in dit contract een concurrentiebeding opnemen, vraag een Advocaat.

Een concurrentiebeding verbiedt je werknemer na het einde van zijn dienstverband om vergelijkbare werkzaamheden bij een concurrerend bedrijf of als ondernemer uit te voeren. Een relatiebeding verbiedt je werknemer om contact te houden met relaties van zijn oude werkgever. Beide bedingen kunnen in een arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Wil je in dit contract een relatiebeding opnemen, vraag dan een Advocaat om hulp.

Een boetebeding is een bepaling in arbeidscontracten waarin staat dat je werknemer een boete moet betalen als hij een specifieke verplichting in de tijdelijke arbeidsovereenkomsthet niet nakomt. Een boetebeding heeft vaak betrekking op een concurrentiebeding, relatiebeding of geheimhoudingsverplichting. Een mondeling afgesproken boetebeding is niet geldig.

Soms ontstaat er automatisch een vast dienstverband als een werknemer bij je in dienst is op basis van een tijdelijk contract. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de zogenaamde ketenbepaling (of ketenregeling). Met de invoering van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in balans) in 2020 mag je 3 tijdelijke opvolgende contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Opvolgend betekent dat er niet meer dan 6 maanden tussen de contracten zit. 

Tot en met 31 december 2019 was het mogelijk om 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar aan te gaan. De periode tussen opvolgende contracten kan wel bij cao worden verkort tot 3 maanden bij tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. Ook geldt een uitzondering voor invalkrachten in het basis- en speciaal onderwijs. 

Volgens de wet kan een werkgever of werknemer een tijdelijk contract niet tussentijds opzeggen zonder schadeplichtig te zijn. Uitzondering hierop is als in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen dat het contract wel tussentijds kan worden opgezegd. Wel geldt in dat geval nog de wettelijke opzegtermijn die beide partijen in acht moeten nemen.

Voor tijdelijke contracten van 6 maanden of langer geldt een aanzegplicht. Dit houdt in dat je uiterlijk een maand voordat het tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt je je werknemer schriftelijk moet informeren of je het contract verlengt of niet. Als je het contract verlengt, moet je ook aangeven onder welke voorwaarden je dat doet. Laat je je werknemer niet of niet op tijd weten of je zijn dienstverband wilt verlengen, dan ben je hem een vergoeding schuldig van maximaal een maandsalaris. Het is overigens niet zo dat als je dit nalaat, zijn contract automatisch wordt verlengd.

Een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd heeft in tegenstelling tot een onbepaalde tijd contract een einddatum. Het kan voor een paar maanden of zelfs een paar jaar worden aangegaan. Soms heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen specifieke einddatum, bijvoorbeeld omdat die is aangegaan voor de duur van een project. Is het project afgelopen, dan eindigt het contract voor bepaalde tijd automatisch. Je hoeft dan niet op te zeggen.

Met de invoering van WAB heeft je werknemer vanaf dag 1 van zijn dienstverband recht op een transitievergoeding als je zij contract niet verlengt of geen nieuw contract aanbiedt.

Er bestaat geen minimale duur voor een tijdelijk contract. Je mag als werkgever dus zelf bepalen hoe kort de arbeidsovereenkomst duurt. 

Er bestaan geen regels voor de maximale looptijd van een tijdelijk arbeidscontract, wel voor de verlenging ervan (flexwet). Je mag bijvoorbeeld als eerste tijdelijke contract eentje aanbieden van 10 jaar. 

Veel werkgevers weten niet goed wanneer ze een tijdelijk contract willen verlengen omdat ze niet precies weten wat de regels zijn voor een automatische omzetting naar een vast contract. Onder bepaalde omstandigheden wordt een tijdelijk contract namelijk een vast dienstverband. Dit is het geval als: 

 • je werknemer langer dan 3 jaar lang meerdere tijdelijke contracten bij je heeft gehad of voor hetzelfde soort werk bij opvolgende werkgevers, of
 • je werknemer meer dan 3 tijdelijke contracten bij jou heeft gehad of meer dan 3 tijdelijke contracten heeft gehad voor hetzelfde soort werk bij opvolgende werkgevers
 • er maximaal 6 maanden tussen de contracten zit (de tussenpoos)
 • in de cao geen andere voorwaarden hierover staan

Voor een tijdelijk arbeidscontract dat eindigt op of na 1 januari 2020 geldt deze ketenbepaling ook al is het contract aangegaan vóór 1 januari 2020.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je een tijdelijk contract wilt opstellen voor een werknemer die zich bezighoudt met intellectueel eigendom

 • je een tijdelijk contract wilt opstellen voor een werknemer die voor jou in het buitenland gaat werken

 • je in een tijdelijk contract een concurrentie- of relatiebeding wilt opnemen

 • je een tijdelijk contract wilt opstellen voor een directeur-grootaandeelhouder

Op deze tijdelijke arbeidsovereenkomst en voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Tijdelijk contract

contract bepaalde tijd, arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, contract voor bepaalde tijd, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, arbeidscontract bepaalde tijd, tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Wij gebruiken cookies om je de volgende keer nog beter te helpen