Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Statuten informele vereniging opstellen

GRATIS  Statuten informele vereniging opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Statuten informele vereniging

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wil je met anderen samenwerken om een bepaald resultaat of doel te bereiken, dan is een vereniging een geschikte manier om dit te bereiken. Een vereniging heeft altijd een doel, zoals muziek maken of boeken lezen. Een informele vereniging ontstaat als het ware vanzelf, je hebt hiervoor geen notaris nodig. Je hebt dan bij een informele vereniging beperkte rechtsbevoegheid dat wil zeggen dat je beperkt bent in een aantal aspecten zoals een eigen gebouw hebben. Je kunt nu makkelijk en snel statuten opstellen voor een informele vereniging. Ben je op zoek naar een voorbeeld van statuten van een informele vereniging, dan vind je dat ook hier. 

Je gebruikt deze statuten:

 • als je een informele vereniging wilt oprichten

 • als je bij een informele vereniging een pand wilt huren

In de statuten van de informele vereniging staat:

 • de naam en vestiging van de vereniging

 • rechtsbevoegdheid (hoofdelijk aansprakelijk of niet)

 • lidmaatschap 

 • schorsing

 • rechten en verplichtingen

 • einde lidmaatschap

 • geldmiddelen

 • bestuur

 • vertegenwoordiging

 • algemene jaarvergadering

 • besluitvorming

 • notulen

 • statutenwijziging

 • ontbinding en vereffening

 • huisregels 

Een vereniging is een samenwerkingsverband tussen 2 of meer personen, die samen een bepaald doel willen bereiken. In de wet staan 2 bepalingen waar een doel aan moet voldoen:

 • het doel mag niet gericht zijn op verstoring van de openbare orde of op aantasting van de goede zeden

 • winst maken mag niet een onderdeel zijn van het doel

Het oprichten van een vereniging kun je bij een notaris doen. Het ligt er natuurlijk aan wat voor soort vereniging je wilt oprichten. Bij een informele vereniging oftewel een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid hoeft dat niet. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet wel bij de notaris opgericht worden. De statuten moeten in ieder geval bevatten:

 • het doel

 • de naam 

 • de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering

 • de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders 

 • hoe de vereniging wordt ontbonden

Naast de eis dat de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid via de notaris opgericht moet worden moet, is het ook verplicht om je in te schrijven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Dit is belangrijk anders is elke bestuurder hoofdelijk aansprakelijk (dit houdt in dat iemand kan worden gedwongen om een verplichting na te komen) voor de rechtshandelingen die hij voor de vereniging verricht.

Bij het oprichten van een vereniging kan je dus kiezen tussen een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid heeft een aantal aspecten die de vereniging met beperkte bevoegdheid niet heeft.

De vereniging beschikt over statuten waarin de afspraken staan vermeld waaraan de leden en de bestuurders zich moeten houden. De vereniging kan registergoederen (bijvoorbeeld een gebouw) verkrijgen en ook erfgenaam zijn. 

De informele vereniging is ook niet verplicht om ingeschreven te staan in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Als de vereniging niet ingeschreven staat dan is het bestuur hoofdelijk aansprakelijk voor schulden. Zodra je de vereniging inschrijft in het handelsregister, is de aansprakelijkheid beperkt. De vereniging kan ook geen registergoederen verkrijgen en geen erfgenaam zijn. Zij mag wel geld of goederen van iemand aanvaarden die worden nagelaten aan iemand die geen lid is van de vereniging. 

Omdat je bij een informele vereniging kan kiezen of je ingeschreven wilt staan in het handelsregister of niet, is het ook handig om je als bestuurder te verzekeren. Je kunt je verzekeren tegen schade met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, aangezien je hoofdelijk aansprakelijk bent. Er zijn verschillende opties mogelijk bij een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, zoals het beschermen van je privé-vermogen.

De vereniging en stichting lijken over het algemeen op elkaar. Maar toch verschillen ze in een aantal aspecten, 1 daarvan is het hebben van leden. Een stichting moet te allen tijde verplicht ingeschreven worden in het handelsregister en moet opgericht worden via de notaris. Bij een informele vereniging hoeft dat niet. De bestuurders van een stichting worden door het bestuur gekozen, maar bij een vereniging benoemen de leden een bestuur. Dat wordt geregeld door de algemene vergadering. Als het gaat om de statutenwijzigingen moet er bij een vereniging een verzoek worden ingediend bij de algemene vergadering. Bij een stichting loopt dit via het bestuur of de rechtbank.

Het bestuur kan beslissen over het toelaten van een lid bij de vereniging. Een lid kan ook toegelaten worden op basis van de procedures in de statuten (als die er zijn). De leden hebben belangrijke taken in de vereniging, zoals het benoemen van het bestuur bij een ledenvergadering. Tevens hebben zij ook de mogelijkheid om de vereniging te ontbinden of om statuten te wijzigen. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen als hij een geldige reden heeft.

Zowel een lid als de vereniging kan het lidmaatschap opzeggen. In beide gevallen is er een opzegtermijn. Ontzetting is een zwaardere maatregel dan opzegging. Bij ontzetting is er geen opzegtermijn. Opzegging is mogelijk wanneer een lid zich niet meer aan de regels houdt.n. Ook is opzegging mogelijk als de vereniging niet kan eisen om het lidmaatschap voort te zetten. Ontzetting is mogelijk wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging. Het besluit tot ontzetting wordt normaal gesproken genomen door het bestuur. Het lid kan wel in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering.

De algemene ledenvergadering kan de vereniging ontbinden. Het voorstel hiervoor moet vooraf op de agenda gezet worden. Om de vereniging te ontbinden is een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen nodig, . Verder kan een vereniging ontbonden worden als ze in strijd met de wet handelt of wanneer het doel van de vereniging in strijd is met de openbare orde.

Een vereniging verwerkt gegevens van de leden in een ledenregister. Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Die zorgt ervoor dat de regels rondom privacy en persoonsgegevens in Europa hetzelfde zijn. Er zijn een aantal aspecten waar je rekening mee moet houden als je een vereniging hebt en omgaat met de persoonsgegevens van de leden, zoals:

 • recht op inzage
 • recht op wijziging en verwijdering
 • opvraging van persoonsgegevens 

De leden hebben dus recht op het inzien van hun persoonsgegevens, en het recht op het wijzigen van persoonsgegevens als die feitelijk niet kloppen. Daarbij mogen leden hun persoonsgegevens opvragen en verwijderen bij bijvoorbeeld het verlaten van een vereniging. Lees daar meer over op onze pagina over privacy

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je wilt weten of dat je een advocaat kunt inschakelen als je statuten hebt aangepast of hebt toegevoegd en je deze wilt laten controleren.

Op deze statuten van vereniging voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Statuten informele vereniging

Informele vereniging.