Gratis Ingebrekestelling

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Ingebrekestelling

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Het kan gebeuren dat een persoon of bedrijf zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Gebruik deze ingebrekestelling om je wederpartij aan te sporen alsnog te voldoen aan haar verplichtingen. In sommige gevallen is dat zelfs verplicht voordat je verdergaande stappen kunt nemen. Stel je wederpartij op de juiste wijze in gebreke met deze ingebrekestelling.
Gaat het om een ingebrekestelling voor een onbetaalde factuur, gebruik dan deze ingebrekestelling.

Gebruik deze ingebrekestelling om:

 • je wederpartij aan te manen om zijn contractuele plichten na te komen

 • je wederpartij een termijn te geven om een contract na te komen voordat je het contract ontbindt of een schadevergoeding eist

 • bij je wederpartij aan te kondigen dat je verdergaande juridische stappen neemt als hij binnen de gestelde termijn niet alsnog nakomt

In deze ingebrekestelling staat onder meer:

 • de gegevens van de partij die het contract moet nakomen

 • de datum van de ingebrekestelling

 • de mededeling dat een contractuele verplichting niet is nagekomen

 • de overeengekomen verplichting(en) die de wederpartij moet nakomen

 • een termijn waarbinnen nakoming wordt geëist

 • de optie om aan te kondigen dat incassokosten en wettelijke rente in rekening gebracht worden als de wederpartij niet alsnog zijn verplichting(en) nakomt

 • de optie om aan te kondigen dat de stap naar de rechter wordt genomen als de wederpartij niet alsnog zijn verplichting(en) nakomt

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning die je verstuurt naar een partij waarmee je een contract hebt gesloten om die partij te bewegen de contractuele verplichting(en) na te komen op het moment dat dit niet gebeurt. Is sommige situaties ben je verplicht om deze stap te nemen voordat je bijvoorbeeld het contract kunt ontbinden of een schadevergoeding kunt vragen.

Voordat je bepaalde juridische maatregelen kunt nemen zoals ontbinding van een contract, eist de wet dat je wederpartij eerst in verzuim moet zijn. Je wederpartij is in verzuim nadat je hem schriftelijk hebt aangemaand om zijn contractuele plicht binnen een bepaalde tijd na te komen én hij binnen die termijn alsnog niet nakomt.

Ja, in sommige situaties ben je verplicht om een ingebrekestelling te gebruiken. Het gaat dan om de situaties waarin de ingebrekestelling ervoor zorgt dat je wederpartij in verzuim is én hij zijn verplichting(en) alsnog niet nakomt. Een ingebrekestelling moet altijd schriftelijk gebeuren. Een mondelinge ingebrekestelling is niet geldig.

In sommige gevallen ben je niet verplicht om een ingebrekestelling te gebruiken. Soms is het namelijk niet noodzakelijk dat je wederpartij een ingebrekestelling heeft ontvangen om toch in verzuim te zijn. Hier is bijvoorbeeld sprake van als je wederpartij op een bepaalde dag een dienst moet leveren, maar dat niet doet. Nadat de dag is verstreken, is je wederpartij automatisch in verzuim.

In andere gevallen is het niet noodzakelijk dat er sprake is van verzuim om toch bijvoorbeeld een schadevergoeding te kunnen afdwingen, omdat je wederpartij zijn plichten niet nakomt. Denk hierbij aan de situatie dat nakoming niet meer mogelijk is of je een contractuele boete wilt afdwingen. Ook als je wederpartij zelf aangeeft dat nakoming niet mogelijk is, heb je geen ingebrekestelling nodig.

Nakoming van een contractuele verplichting(en) is niet meer mogelijk als je wederpartij dit zelf heeft aangegeven of niet in staat is om de verplichting(en) na te komen omdat een harde deadline is verstreken. Denk bijvoorbeeld aan een cateraar die je bruiloft zou voorzien van eten en drinken. Op het moment dat de gasten aanschuiven om te eten en de cateraar heeft niets geleverd, dan is nakoming niet meer mogelijk.

Indien nakoming van een contractuele verplichting niet meer mogelijk is, is het niet nodig een ingebrekestelling te versturen. Je wederpartij is dan automatisch in verzuim, waardoor je zonder ingebrekestelling verdere juridische stappen kunt nemen.

Indien je wederpartij tijdelijk niet kan nakomen of als uit zijn houding blijkt dat hij niet zal nakomen, dan kan een schriftelijke aansprakelijkheidstelling voldoende zijn. Je hoeft dan ook geen termijn te stellen. Als je echter bedenkt dat een vergeten ingebrekestelling juridische problemen kan opleveren, doe je er goed aan geen risico te nemen. Ondanks dat er soms geen ingebrekestelling nodig is, wordt een ingebrekestelling daarom wel vaak voor de zekerheid verzonden.

Heb je je wederpartij in gebreke gesteld maar komt hij alsnog niet binnen de gestelde termijn zijn verplichting(en) na, dan heb je verschillende juridische opties. Je kunt zonder verdere aankondiging het contract ontbinden. Dit kun je via de rechter doen of zelf een schriftelijke mededeling sturen naar je wederpartij. Ook kun je een schadevergoeding eisen. Gaat het om een geldbedrag, dan kun je een incassobureau of deurwaarder inschakelen.

Je bent in principe niet verplicht de ingebrekestelling aangetekend te versturen, maar het is wel heel verstandig. Zo heb je niet alleen schriftelijk bewijs dat je de ingebrekestelling hebt verstuurd, maar ook dat deze bij je wederpartij is aangeboden.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je juridische stappen wilt nemen na het versturen van je ingebrekestelling

 • je wederpartij ontkent een ingebrekestelling te hebben ontvangen

Op deze ingebrekestelling is Nederlands recht van toepassing.