Gratis  Volmacht (machtiging)

Met welke volmacht ga jij aan de slag?

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig

Overzicht van de Volmacht (machtiging)

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Een volmacht is een schriftelijk document waarmee je een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een familielid, toestaat om je zaken voor en namens je te regelen. De gemachtigde (of gevolmachtigde) heeft het recht om namens jou te handelen, maar is er niet toe verplicht. Dat is handig, wanneer je zelf tijdelijk of permanent niet meer in staat bent dat zelf te doen. Zolang je er zelf nog wel toe in staat bent, mag je zelf ook nog steeds alle handelingen uitvoeren. Je kunt de volmacht meteen laten ingaan, of pas op een later tijdstip, bijvoorbeeld wanneer een arts heeft verklaard dat je zelf niet meer je eigen zaken goed kunt regelen. 

In dit machtigingsformulier staat onder meer:

 • de gegevens van volmachtgever en gevolmachtigde
 • wanneer de volmacht ingaat
 • een omschrijving van de bevoegdheden van je gemachtigde
 • eventuele uitzonderingen op de handelingen die je gemachtigde mag verrichten
 • eventueel de benoeming van een toezichthouder
 • eventueel de mogelijkheid om de gevolmachtigde een vergoeding te geven
 • aansprakelijkheid van de gevolmachtigde bij misbruik of het nemen van verkeerde beslissingen

Er zijn verschillende soorten volmachten, afhankelijk van het doel waarvoor deze bedoeld is:

 • algemene volmacht
 • bijzondere volmacht
 • medische volmacht
 • financiële volmacht
 • levenstestament 

Gebruik in ieder geval altijd een schriftelijke volmacht of schriftelijke machtiging omdat een mondelinge volmacht bijna niet aan te tonen is. Iemand machtigen is niet moeilijk. Binnen enkele minuten kun je op onze site een op maat gemaakte volmacht regelen. Ben je op zoek naar een volmacht voorbeeld of machtiging voorbeeld, dan kun je die ook hier bekijken.

Je hebt een algemene volmacht nodig als je gemachtigde (nagenoeg) alle handelingen mag uitvoeren die je zelf normaal ook zou uitvoeren. Van het betalen van je huur tot je vertegenwoordigen bij het UWV of de gemeente. Je kunt bepaalde handelingen uitsluiten. Een volmacht notaris heb je hiervoor niet nodig: deze zogenaamde algemene onderhandse volmacht is genoeg. Zoek je een algemene volmacht voorbeeld, dan vind je dat ook hier.

Een medische volmacht gebruik je om je wensen op medisch gebied duidelijk te maken aan je naasten, voor het geval je zelf niet meer in staat bent hierover te beslissen. Zo kun je aangeven welke behandelingen je wel of niet wilt in bepaalde gevallen en of je actieve of passieve euthanasie wenst. Bovendien kan je gemachtigde je medische informatie opvragen bij je arts. Zonder je toestemming mag je arts namelijk geen informatie over jou met anderen delen.

Je hebt een financiële volmacht nodig als je wilt dat iemand je financiën voor je mag regelen. Je kunt een beperkte financiële volmacht geven, voor alleen de dagelijkse beslommeringen, of een meer uitgebreide financiële volmacht. Zo kun je bijvoorbeeld je gemachtigde je effectenportefeuille laten beheren of je huis namens jou laten verkopen, zodra je in een verpleegtehuis komt. Je kunt ook nog een toezichthouder benoemen die de gevolmachtigde controleert en je kunt de gevolmachtigde een vergoeding geven.

Je hebt een bijzondere volmacht nodig als je wilt dat je gevolmachtigde namens jou 1 specifieke handeling uit gaat voeren. Je wenst bijvoorbeeld dat je gemachtigde namens jou:

 • een kunstwerk aankoopt
 • gebruikmaakt van je stemrecht tijdens een Algemene Ledenvergadering
 • je huis verkoopt

Let op: een bijzondere (onderhandse) volmacht is voor het tekenen van de koopovereenkomst van een woning voldoende, maar dat geldt niet als je gevolmachtigde namens jou wil tekenen bij de notaris tijdens het passeren van de woning. In dat geval moet je gevolmachtigde over een notariële volmacht beschikken.

Je hebt een levenstestament nodig als je meer wilt regelen dan alleen een medische en/of financiële volmacht. In een levenstestament kun je namelijk naast je medische en/of financiële wensen ook nog:

 • al je wensen kwijt voor je crematie of begrafenis
 • praktische aanwijzingen geven zoals waar al je waardepapieren te vinden zijn en welke bezittingen je hebt.

In de volgende gevallen heb je niet 1 van bovenstaande volmachten nodig, maar een ander type:

 • om een hypotheek te kunnen afsluiten, heb je een notariële volmacht nodig
 • wil je je gemachtigde verplichten om bepaalde handelingen namens jou te verrichten, zoals een schilderij kopen, dan heb je een lastgeving nodig
 • als je gevolmachtigde namens jou wil tekenen bij de notaris tijdens het passeren van de woning, heb je een notariële volmacht nodig

In verschillende situaties eindigt een volmacht automatisch:

 • wanneer jij of je gevolmachtigde komt te overlijden
 • wanneer jij of je gevolmachtigde een maatregel als onderbewindstelling krijgt opgelegd
 • wanneer jij of je gevolmachtigde failliet gaat of in de schuldsanering terechtkomt

Daarnaast kun je in de volmacht aangeven wanneer deze eindigt. De bijzondere volmacht eindigt wanneer de handeling is verricht waarvoor de eenmalige machtiging is verleend. Gezien de bijzondere aard van de medische volmacht is hierin geen einddatum opgenomen. Wel kun je altijd, zolang je hiertoe nog in staat bent, een machtiging intrekken, waardoor deze niet meer geldig is.

Als volmachtgever onderteken je zelf de machtigingsbrief. In je volmacht wijs je een vertrouwenspersoon aan die voor jou beslissingen mag nemen. Op het moment van het opstellen, moet je de beslissingen die je in de volmacht vastlegt goed kunnen overzien.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je gemachtigde beslissingen heeft genomen die niet overeenkomen met wat je wilt
 • je de volmacht wilt herroepen

Op deze volmacht (en voorbeeld volmacht, voorbeeld machtiging, voorbeeld machtigingsbrief en machtigingsformulier voorbeeld) is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Volmacht (machtiging)

machtigingsformulier, onderhandse volmacht, eenmalige machtiging, machtigingsbrief, volmacht formulier, volmacht brief.