Gratis  Volmacht (machtiging)

Met welke volmacht ga jij aan de slag?

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig

Overzicht van de Volmacht (machtiging)

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Met een volmacht machtig je schriftelijk een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een familielid, om je zaken waar te nemen en namens jou handelingen uit te voeren. De gemachtigde (of gevolmachtigde) heeft het recht om namens jou te handelen, maar is er niet toe verplicht. De volmacht beperkt je eigen handelingen op geen enkele manier: je mag zelf nog steeds alle handelingen uitvoeren. 

In dit machtigingsformulier staat onder meer:

 • de gegevens van beide partijen
 • de bevoegdheden van je gemachtigde
 • eventuele uitzonderingen op de handelingen die je gemachtigde mag verrichten
 • een eventuele einddatum van de volmacht

Er zijn verschillende soorten volmachten, afhankelijk van het doel waarvoor deze bedoeld is:

 • algemene volmacht
 • bijzondere volmacht
 • medische volmacht
 • financiële volmacht

Gebruik in ieder geval altijd een schriftelijke volmacht of schriftelijke machtiging omdat een mondelinge volmacht bijna niet aan te tonen is. Iemand machtigen is niet moeilijk. Binnen enkele minuten kun je op onze site een op maat gemaakte volmacht regelen. Ben je op zoek naar een volmacht voorbeeld of machtiging voorbeeld, dan kun je die ook hier bekijken.

Je hebt een algemene volmacht nodig als je gemachtigde alle handelingen mag uitvoeren die je zelf ook mag uitvoeren. Eventueel neem je een uitzondering daarop op in deze algehele volmacht. Ook kan je gemachtigde je vertegenwoordigen in allerlei zaken, zoals bij het UWV of de gemeente. Een volmacht notaris is hiervoor niet noodzakelijk: je kunt volstaan met deze zogenaamde onderhandse volmacht. Zoek je een algemene volmacht voorbeeld, dan vind je dat ook hier.

Een medische volmacht gebruik je om je gemachtigde medische informatie over jou op te laten vragen bij je arts. Zonder je toestemming mag je arts namelijk geen informatie over jou met anderen delen. Je kunt de machtiging uitbreiden zodat je gemachtigde ook je belangen kan behartigen bij medische behandelingen. Heb je bijvoorbeeld een wilsverklaring opgesteld waarin je aangeeft welke behandelingen je wel en niet wilt ondergaan, dan dient je gemachtigde ervoor te zorgen dat je arts deze respecteert. 

Je hebt een financiële volmacht nodig als je gemachtigde je financiële belangen moet behartigen. Op deze manier kan je gemachtigde bijvoorbeeld betalingen namens jou verrichten of een lening aangaan. Eventueel neem je een uitzondering op deze handelingen op in de volmacht.

Met een bijzondere volmacht geef je je gemachtigde de bevoegdheid om namens jou 1 specifieke handeling uit te voeren. Je wenst bijvoorbeeld dat je gemachtigde namens jou een stem uitbrengt tijdens een Algemene Ledenvergadering of bij de verkiezingen (volmacht stemmen) of je huis verkoopt (volmacht verkoop woning).

In de volgende gevallen heb je niet 1 van bovenstaande volmachten nodig, maar een ander type:

 • voor de levering van een woning heb je een notariële volmacht (volmacht notaris) nodig
 • om een hypotheek te kunnen afsluiten, heb je een notariële volmacht nodig
 • wil je je gemachtigde verplichten om bepaalde handelingen namens jou te verrichten, zoals een schilderij kopen, dan heb je een lastgeving nodig

In verschillende situaties eindigt een volmacht automatisch:

 • wanneer jij of je gevolmachtigde komt te overlijden (tenzij het om een onherroepelijke volmacht gaat)
 • wanneer jij of je gevolmachtigde een maatregel als onderbewindstelling krijgt opgelegd
 • wanneer jij of je gevolmachtigde failliet gaat of in de schuldsanering terechtkomt

Daarnaast kun je in de algemene en financiële volmacht aangeven wanneer deze eindigt. De bijzondere volmacht eindigt wanneer de handeling is verricht waarvoor de eenmalige machtiging is verleend. Gezien de bijzondere aard van de medische volmacht is hierin geen einddatum opgenomen. Wel kun je altijd een machtiging intrekken, waardoor deze niet meer geldig is.

Als volmachtgever onderteken je zelf de machtigingsbrief. In je volmacht wijs je een vertrouwenspersoon aan die voor jou beslissingen mag nemen. Op het moment van het opstellen, moet je de beslissingen die je in de volmacht vastlegt goed kunnen overzien.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je gemachtigde beslissingen heeft genomen die niet overeenkomen met wat je wilt
 • je de volmacht wilt herroepen

Op deze volmacht (en voorbeeld volmacht, voorbeeld machtiging, voorbeeld machtigingsbrief en machtigingsformulier voorbeeld) is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Volmacht (machtiging)

machtigingsformulier, onderhandse volmacht, algemene volmacht, algehele volmacht, bijzondere volmacht, medische volmacht, financiële volmacht, eenmalige machtiging, machtigingsbrief, volmacht formulier, volmacht brief.