Gratis  Min/maxcontract opstellen

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van het Min/maxcontract

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Met een min/maxcontract (ook wel min/max contract geschreven) houd je de arbeidsrelatie met je oproepkracht flexibel. Dit heeft voordelen als je actief bent in een branche waar werkzaamheden onregelmatig of seizoensgebonden zijn, zoals horeca, zorg of detailhandel. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte min/maxcontract opstellen. Ben je op zoek naar een min/max contract voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Gebruik dit min/maxcontract om:

 • een oproepkracht in dienst te nemen voor een minimum en maximum aantal uren
 • een bestaand contract voor bepaalde of onbepaalde tijd te verlengen

In dit min/maxcontract staat onder meer:

 • de begin- en einddatum van de arbeidsovereenkomst
 • de functie of werkzaamheden van de werknemer
 • hoeveel uren de werknemer minimaal en maximaal werkt
 • het aantal vakantiedagen
 • het bruto loon en andere arbeidsvoorwaarden zoals pensioen
 • een optie voor een proeftijd
 • een geheimhoudingsbeding
 • de optie voor een concurrentie- en relatiebeding
 • de optie voor een reiskosten- en onkostenvergoeding

Een min/maxcontract is een oproepcontract waarin je afspreekt hoeveel uren je werknemer minimaal en maximaal komt werken, bijvoorbeeld per week of per maand. Je werknemer heeft ten minste recht op het salaris over het minimumaantal uren dat jullie hebben afgesproken, ook wel garantie-uren genoemd. Voor de uren tussen het minimum en maximum kun je de werknemer oproepen. Een oproepkracht met een min/maxcontract heeft dezelfde rechten als een werknemer met een gewone arbeidsovereenkomst.

Een min/maxcontract gebruik je als je een oproepkracht in dienst neemt voor een minimum aantal uren en de werknemer daarnaast voor een aantal uren wilt kunnen oproepen. Een min/maxcontract verplicht een oproepkracht om werk te verrichten tot het maximum aantal uren.

Je moet als werkgever in ieder geval het loon over het minimumaantal uren betalen. Daarnaast ben je loon verschuldigd over de uren dat je de werknemer boven het minimum aantal uren oproept, ook als hij vervolgens geen werkzaamheden verricht. Het is mogelijk deze laatste verplichting in het min/maxcontract uit te sluiten voor de eerste 6 maanden van de arbeidsrelatie. In een cao kan deze termijn in bepaalde gevallen worden verlengd.

Daarnaast moet je bij een contract tot 15 uur per week je werknemer minimaal 3 uur per oproep betalen. Roep je je werknemer bijvoorbeeld voor een uur op, dan ben je hem 3 uur loon verschuldigd. Deze regel geldt niet als je een arbeidsovereenkomst voor meer dan vijftien uur per week overeenkomt.

Als je werknemer 3 maanden lang meer uren werkt dan het afgesproken minimum aantal, kan hij aanspraak maken op een min/maxcontract met meer uren, namelijk het gemiddelde van de gewerkte uren in de afgelopen 3 maanden. Hiervoor moet hij wel naar de rechter en moet er sprake zijn van structureel meer daadwerkelijk gewerkte uren dan is afgesproken.

Sluit je een min/maxcontract voor 6 maanden of korter, dan mag je geen proeftijd opnemen. Sluit je een min/maxcontract voor langer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar, dan kun je een proeftijd overeenkomen van maximaal 1 maand. Bij een contract van langer dan 2 jaar of voor onbepaalde tijd is een proeftijd van maximaal 2 maanden toegestaan. Let wel, als je een min/maxcontract voor bepaalde tijd omzet in een contract voor onbepaalde tijd, dan mag je niet opnieuw een proeftijd opnemen.

De werknemer heeft op jaarbasis recht op 4 keer het aantal arbeidsuren per week met het minimumaantal uren als ondergrens.

Voor tijdelijke min/maxcontracten van 6 maanden of langer geldt een aanzegplicht. Dit houdt in dat je uiterlijk een maand voordat het arbeidscontract eindigt je je werknemer schriftelijk moet informeren of je het contract verlengt of niet. Geef aan welke nieuwe voorwaarden van toepassing zijn als je het contract verlengt. Hoewel het contract niet automatisch wordt verlengd als je je werknemer niet op tijd laat weten of je zijn dienstverband wilt verlengen, ben je hem wel een vergoeding schuldig van maximaal een maandsalaris als je dit nalaat.

Soms ontstaat er automatisch een vast dienstverband als een werknemer bij je in dienst is op basis van een tijdelijk contract. Als je met je werknemer meer dan 3 tijdelijke contracten sluit die elkaar met een tussenperiode van 6 maanden of minder opvolgen, of wanneer hij langer dan 2 jaar elkaar opvolgende tijdelijke contracten heeft, heeft je werknemer recht op een vast contract. In een toepasselijke cao kan van deze bepaling worden afgeweken.

Volgens de wet kan een werkgever of werknemer een tijdelijk contract niet tussentijds opzeggen zonder schadeplichtig te zijn. Uitzondering hierop is als in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen dat het contract wel tussentijds kan worden opgezegd. Wel geldt in dat geval nog de wettelijke opzegtermijn die beide partijen in acht moeten nemen.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je de loondoorbetalingsverplichting langer dan 6 maanden wenst uit te sluiten

Op dit min/maxcontract en voorbeeld min/max contract is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Min/maxcontract

min/max contract , min-max contract.