Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Min/maxcontract opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Min/maxcontract

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Met een min/maxcontract houd je de arbeidsrelatie met je oproepkracht flexibel. Dit heeft voordelen als je actief bent in een branche waar werkzaamheden onregelmatig of seizoensgebonden zijn, zoals horeca, zorg of detailhandel. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte min/maxcontract opstellen. Ben je op zoek naar een min/max contract voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Gebruik dit min/maxcontract om:

 • een oproepkracht in dienst te nemen voor een minimum en maximum aantal uren
 • een bestaand contract voor bepaalde of onbepaalde tijd te verlengen

In dit min/maxcontract staat onder meer:

 • de begin- en einddatum van de arbeidsovereenkomst
 • de functie of werkzaamheden van je oproepkracht
 • hoeveel uren je oproepkracht minimaal en maximaal werkt
 • het aantal vakantiedagen
 • het bruto loon en andere arbeidsvoorwaarden zoals pensioen
 • een optie voor een proeftijd
 • een geheimhoudingsbeding
 • de optie voor een concurrentie- en relatiebeding
 • de optie voor een reiskosten- en onkostenvergoeding

Een min/maxcontract is een oproepcontract waarin je afspreekt hoeveel uren je oproepkracht minimaal en maximaal komt werken, bijvoorbeeld per week of per maand. Je werknemer heeft ten minste recht op het salaris over het minimumaantal uren dat jullie hebben afgesproken, ook wel garantie-uren genoemd. Voor de uren tussen het minimum en maximum kun je de werknemer oproepen. Een oproepkracht met een min/maxcontract heeft dezelfde rechten als een werknemer met een gewone arbeidsovereenkomst.

Een min/maxcontract gebruik je als je een oproepkracht in dienst neemt voor een minimum aantal uren en de werknemer daarnaast voor een aantal uren wilt kunnen oproepen. Een min/maxcontract verplicht een oproepkracht om werk te verrichten tot het maximum aantal uren.

Je moet als werkgever in ieder geval het loon over het minimumaantal uren betalen. Daarnaast ben je loon verschuldigd over de uren dat je de werknemer boven het minimum aantal uren oproept, ook als hij vervolgens geen werkzaamheden verricht. Het is mogelijk deze laatste verplichting in het min/maxcontract uit te sluiten voor de eerste 6 maanden van de arbeidsrelatie. In een cao kan deze termijn in bepaalde gevallen worden verlengd.

Daarnaast moet je bij een contract tot 15 uur per week je werknemer minimaal 3 uur per oproep betalen. Roep je je werknemer bijvoorbeeld voor een uur op, dan ben je hem 3 uur loon verschuldigd. Deze regel geldt niet als je een arbeidsovereenkomst voor meer dan vijftien uur per week overeenkomt.

Als je werknemer 3 maanden lang meer uren werkt dan het afgesproken minimum aantal, kan hij aanspraak maken op een min/maxcontract met meer uren, namelijk het gemiddelde van de gewerkte uren in de afgelopen 3 maanden. Er moet dan wel sprake zijn van structureel meer daadwerkelijk gewerkte uren dan contractueel is afgesproken.

Sluit je een min/maxcontract voor 6 maanden of korter, dan mag je geen proeftijd opnemen. Sluit je een min/maxcontract voor langer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar, dan kun je een proeftijd overeenkomen van maximaal 1 maand. Bij een contract van langer dan 2 jaar of voor onbepaalde tijd is een proeftijd van maximaal 2 maanden toegestaan. Let wel, als je een min/maxcontract voor bepaalde tijd omzet in een contract voor onbepaalde tijd, dan mag je niet opnieuw een proeftijd opnemen.

De werknemer heeft op jaarbasis recht op 4 keer het aantal arbeidsuren per week met het minimumaantal uren als ondergrens.

Voor tijdelijke min/maxcontracten van 6 maanden of langer geldt een aanzegplicht. Dit houdt in dat je uiterlijk een maand voordat het arbeidscontract eindigt je je oproepkracht schriftelijk moet informeren of je het contract verlengt of niet. Geef aan welke nieuwe voorwaarden van toepassing zijn als je het contract verlengt. Hoewel het contract niet automatisch doorloopt als je hem niet op tijd laat weten of je zijn contract verlengt, moet je hem wel een boete betalen van maximaal een maandsalaris als je dit nalaat.

Ja, een tijdelijk min maxcontract kan op een gegeven moment automatisch overgaan in een vast contract. Onder welke omstandigheden dit gebeurt, wordt bepaald in de zogenaamde ketenregeling. Lees hieronder wat de specifieke regels zijn. 

Op 1 januari 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in balans) ingevoerd. Deze wet heeft verschillende veranderingen in het arbeidsrecht met zich meegebracht. Zo mag je als werkgever maximaal 3 tijdelijke (oproep)contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Tot en met 31 december 2019 kon je 3 tijdelijke oproepcontracten in maximaal 2 jaar sluiten. Ook kan de tussenliggende periode bij cao worden verkort tot 3 maanden bij tijdelijk terugkerend werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. 

Volgens de wet kan een werkgever (of oproepkracht) een tijdelijk min-maxcontract niet tussentijds opzeggen zonder een schadevergoeding te moeten betalen. Uitzondering hierop is als in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen dat het contract wel tussentijds kan worden opgezegd. Wel geldt in dat geval nog de wettelijke opzegtermijn die beide partijen in acht moeten nemen.

De WAB bepaalt ook dat je oproepkracht met een min-maxcontract na een jaar dienstverband recht heeft op een vast aantal uren, namelijk het gemiddelde van dienstverband van een jaar. Je moet je hem daartoe een voorstel doen. Hij is niet verplicht om je voorstel te accepteren.

Gaat het om een jaarcontract en bied je je oproepkracht een verlenging aan, dan geldt ook dat je verplicht bent hem een vaste arbeidsomvang aan te bieden met hetzelfde aantal uren als waarop hij gemiddeld als oproepkracht heeft gewerkt. Dit kan ook een nieuw tijdelijk contract zijn, maar wel met een vast aantal uren per week, maand of jaar.

Let op: ook oproepkrachten met een min-maxcontract die op 1 januari 2020 een jaar of langer bij je in dienst zijn hebben recht op een vast aantal uren. Je moet hen vóór 1 februari 2020 een vaste arbeidsomvang aanbieden. Dit geldt ook onder meer als je een oproepkracht met een jaarcontract of langer binnen 6 maanden opnieuw in dienst neemt. 

De WAB bepaalt ook dat je nu je oproepkracht met een min-maxcontract minimaal 4 dagen van tevoren moet oproepen. Roep je hem minder dan 4 dagen van tevoren op, dan is hij niet verplicht om te komen. Je dient hem ook schriftelijk of elektronisch op te roepen, bijvoorbeeld via Whatsapp of per mail. Zeg je een oproep binnen 4 dagen af of verander je de tijden waarop hij zou moeten werken, dan moet je hem toch voor het aantal uren betalen waarvoor je hem hebt opgeroepen, naast de uren die hij uiteindelijk daadwerkelijk werkt. Bij cao kan worden vastgelegd dat de oproeptermijn van 4 dagen wordt verkort tot (minimaal) 1 dag.

Voor seizoensarbeid ten slotte kan bij cao worden afgesproken dat er geen minimale oproeptermijn geldt. Ook ben je niet verplicht om dan een vaste arbeidsomvang aan te bieden als de werknemer op 1 januari 2020 minstens een jaar in dienst was. Dit geldt alleen voor klimatologische functies die hooguit 9 maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend en die in de cao zijn opgenomen. 

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je de loondoorbetalingsverplichting langer dan 6 maanden wenst uit te sluiten

Op dit min/maxcontract en voorbeeld min/max contract is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Min/maxcontract

min/max contract , min-max contract.

Wij gebruiken cookies om je de volgende keer nog beter te helpen