Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Distributieovereenkomst opstellen

GRATIS  Distributie
overeenkomst opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Distributieovereenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Met een distributieovereenkomst leg je de afspraken tussen jou als leverancier en de distributeur vast. De distributieovereenkomst gebruik je als je wilt dat de distributeur je producten doorverkoopt. Voorkom meningsverschillen door de afspraken over de (door)verkoop van je producten goed vast te leggen. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte distributieovereenkomst opstellen. Ben je op zoek naar een distributieovereenkomst voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Gebruik deze distributieovereenkomst:

 • als een distributeur je producten gaat doorverkopen

 • als je je afzetmarkt wilt uitbreiden

In deze distributieovereenkomst staat onder meer:

 • je gegevens

 • de gegevens van je distributeur

 • een omschrijving van je product(en)

 • de duur van de overeenkomst

 • het afzetgebied

 • de prijsafspraken over de inkoop

 • de minimale afnameplicht van je distributeur

 • de afspraken over exclusiviteit

 • de geheimhoudingsverplichting

 • eventuele promotieverplichtingen

 • de afspraken over de aansprakelijkheid en garanties

 • de afspraken over beëindiging van de overeenkomst

 • welke rechter bevoegd is als er een geschil ontstaat over de overeenkomst (geschillenregeling)

Met een distributieovereenkomst leg je de afspraken tussen jou als leverancier en je distributeur vast als je distributeur je producten bij jou inkoopt en deze weer doorverkoopt aan afnemers. Een distributieovereenkomst wordt ook wel een dealerovereenkomst of reseller-overeenkomst genoemd.

Je hebt een distributieovereenkomst nodig als je wilt dat iemand je producten voor zijn eigen rekening en risico gaat doorverkopen. In de distributieovereenkomst leg je onder andere vast waar de distributeur je producten verkoopt, of de distributeur een exclusief recht heeft om door te verkopen en onder welke voorwaarden. Je kunt natuurlijk een modelcontract distributieovereenkomst of distributieovereenkomst voorbeeld van internet gebruiken. Bij ons maak je echter je distributieovereenkomst helemaal op maat, zodat je zeker weet dat die geschikt is voor jouw situatie!

Er zijn de volgende soorten distributiecontracten:

 • exclusief: als je afspreekt dat je distributeur het exclusieve recht heeft op de promotie en verkoop van je product binnen een bepaald geografisch gebied, bijvoorbeeld alleen in Nederland. De distributeur is dan de enige die daar de producten mag verkopen.

 • selectief: hiervan is sprake als je je producten via een netwerk van geselecteerde distributeurs op de markt brengt. De geselecteerde distributeur moet aan de door de leverancier gestelde eisen voldoen om onderdeel van het selectieve netwerk uit te kunnen maken.

 • exclusieve afname: als een distributeur afspreekt dat hij exclusief de producten zal afnemen bij jou afneemt

Nee, je mag geen vaste verkoopprijzen aan je distributeur voorschrijven. Je kunt wel richtprijzen of adviesprijzen doorgeven, maar je distributeur hoeft deze prijzen niet te hanteren. Je mag wel een maximumprijs afspreken. Dit kun je als bijlage toevoegen aan je distributieovereenkomst. 

Je kunt de volgende afspraken niet in je exclusieve distributieovereenkomst vastleggen:

 • vaste verkoopprijzen voorschrijven

 • je distributeur verplichten om bij verkoop via internet hogere prijzen te berekenen

 • de verkoop via internet beperken

 • een verbod om aan bepaalde klanten te leveren

 • je distributeur verplichten om afnemers van buiten zijn gebied die via internet (passieve verkoop) producten willen kopen door te verwijzen of zelfs te tegen te houden

Je kunt met je distributeur in de distributieovereenkomst afspreken dat je distributeur per periode voor een bepaald minimum bedrag of een bepaalde minimum hoeveelheid producten van je moet afnemen. Dit wordt een minimale afnameverplichting genoemd. Je kunt deze minimale afnameplicht aan de exclusiviteit koppelen door bijvoorbeeld af te spreken dat bij het niet halen van een bepaalde minimale afname de exclusiviteit van je distributeur komt te vervallen.

Je kunt een distributieovereenkomst op verschillende manieren beëindigen:

 • je kunt de overeenkomst in onderling overleg met je distributeur beëindigen

 • door het opzeggen van de overeenkomst

 • de overeenkomst eindigt door het aflopen van de bepaalde tijd waarvoor die  is aangegaan

Als je niks hebt afgesproken over de opzegging van een distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan kun je de overeenkomst ondanks dat je niks hebt afgesproken toch tussentijds opzeggen. Op grond van de redelijkheid en billijkheid kan het echter zijn dat je alleen kunt opzeggen als er sprake is van een zwaarwegende grond voor de opzegging. Bij de opzegging moet je rekening houden met de belangen van de ander. Een distributieovereenkomst voor bepaalde tijd kun je in principe niet tussentijds opzeggen. Je kunt deze alleen opzeggen als jullie dit onderling hebben afgesproken of als er sprake is van onvoorziene omstandigheden, die niet voor rekening van de degene die opzegt komen en die zo ernstig zijn dat de ander in alle redelijkheid niet mag verwachten dat de overeenkomst tot de afgesproken tijdstip in stand blijft.

Als je een distributieovereenkomst opzegt, dan zeg je op rekening houdend met een redelijke opzegtermijn. Je distributeur moet namelijk een redelijke termijn krijgen om zich aan de situatie aan te passen en de nodige maatregelen te nemen, zoals het zoeken van een nieuwe leverancier. Welke opzegtermijn redelijk is, hangt onder andere af van de duur van de distributieovereenkomst, de reden van de opzegging en de vraag in hoeverre de distributeur afhankelijk is van de leverancier. Als vuistregel kun je uitgaan van een opzegtermijn van 3 maanden bij een jaarcontract.

 • bij een agentuurovereenkomst handelt een agent in naam van de leverancier en bemiddelt hij bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen de leverancier en de klant. Een distributeur handelt voor eigen rekening en risico.

 • een agent heeft bij beëindiging van de agentuurovereenkomst recht op een klantenvergoeding (goodwillvergoeding). Een distributeur heeft daar geen recht op.

 • de opzegtermijn is bij een distributieovereenkomst langer dan bij een agentuurovereenkomst. Bij een distributieovereenkomst van bijvoorbeeld 1 jaar geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Bij de agentuurovereenkomst geldt in dit geval een kortere opzegtermijn van 1 maand.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je distributeur zich niet aan de afspraken houdt

 • je twijfelt of je een distributie- of agentuurcontract aan moet gaan

Toepasselijk recht distributieovereenkomst en voorbeeld distributieovereenkomst: Nederlands recht.

Synoniemen Distributieovereenkomst

dealerovereenkomst, reseller-overeenkomst.