Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Akte van overdracht en levering auteursrecht opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Akte van overdracht en levering auteursrecht

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als maker kun tegen vergoeding het auteursrecht op je werk overdragen aan een ander, zoals een uitgever, omroep, museum of producent. De ander wordt daarmee eigenaar van die rechten en kan dus jouw voormalige rechten uitoefenen op je werk zoals publicatie of verveelvoudiging ervan. Je bent wettelijk verplicht om deze overdracht en levering van auteursrecht schriftelijk te doen. 

Inhoudsopgave 

 1. Wat is een akte van overdracht en levering van auteursrecht?
 2. Wanneer heb ik een akte van overdracht van auteursrecht nodig?
 3. Wanneer kan ik deze overdrachtsakte auteursrecht niet gebruiken?
 4. Wat staat er in een akte van overdracht en levering auteursrecht?
 5. Hoe stel ik een overdrachtsakte auteursrecht op met Rocket Lawyer?
 6. Wat doe ik na het opstellen van een overdrachtsakte auteursrecht?
 7. Veelgestelde vragen over de overdrachtsakte auteursrecht
 8. Vragen over de overdrachtsakte auteursrecht van Rocket Lawyer

Een akte van overdracht en levering van auteursrecht is een contract tussen een maker van een werk en een opdrachtgever (of koper) die de auteursrechten op dat werk wenst over te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de rechten op een lied of boek om dat vervolgens te publiceren. 

Een akte van overdracht en levering van auteursrecht heb je nodig als je als maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst je rechten op dat werk wilt overdragen aan een ander. De ander wordt daarmee de nieuwe eigenaar van de rechten op je werk.  

Als je je auteursrecht niet in zijn geheel wil overdragen maar alleen wenst te delen met een ander, dan gebruik je niet deze akte van overdracht maar een licentieovereenkomst. Hiermee geef je de ander toestemming om naast jou dezelfde rechten uit te oefenen over je werk. 

In deze akte van overdracht en levering van auteursrecht staat onder meer: 

 • de gegevens van de maker
 • de gegevens van de nieuwe rechthebbende
 • een nauwkeurige omschrijving van het werk of de werken
 • de vergoeding voor de overdracht
 • de garanties en verplichtingen van beide partijen
 • afspraken over de persoonlijkheidsrechten (zie onder)
 • afspraken over hoe om te gaan met eventuele geschillen over de overeenkomst

Het is eenvoudig om online een gratis overdrachtsakte auteursrecht te maken. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De overdrachtsakte auteursrecht generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte contract. Nadat je het interview bent gestart genereren we automatisch de juridische taal die voor je overdrachtsakte is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je document opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je overdrachtsakte auteursrecht, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je overeenkomst kopiëren of bewerken. Je kunt het ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment printen.

Nadat je je overdrachtsakte auteursrecht hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om het document af te ronden:

Maak het rechtsgeldig
Elke opgestelde overdrachtsakte auteursrecht bevat een Maak het rechtsgeldig controlelijst met acties die je moet nemen om je document af te ronden. Zo moet je er in dit geval voor zorgen dat zowel jij als de andere partij de overeenkomst ondertekenen.

Let op: sla op in PDF!
Een overdrachtsakte van levering auteursrecht moet schriftelijk overeenkomen komen. Dat betekent dat een elektronische akte ook is toegestaan, op voorwaarde dat daarbij een duurzaam formaat zoals PDF wordt gebruikt. 

Vraag een Advocaat
Heb je vragen over je opgestelde overdrachtsakte auteursrecht of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde clausule, vraag dan een advocaat om je contract te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Maak meer zakelijke contracten
Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor ondernemers, waaronder:

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over de overdrachtsakte auteursrecht. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

Je hoeft niets te doen om het auteursrecht op je werk te krijgen omdat je dat automatisch op je werk krijgt. Als meer makers gezamenlijk een werk hebben gecreëerd, dan hebben zij ook gezamenlijk het auteursrecht. Voor het openbaar maken en/of verveelvoudigen van dat werk is daarom in de regel de toestemming van alle makers nodig.

Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst vallen onder meer:  

 • boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften 
 • toneelwerken en muzikale werken
 • mondelinge voordrachten
 • choreografische werken en pantomimes
 • muziekwerken met of zonder woorden 
 • teken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken
 • aardrijkskundige kaarten
 • ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, aardrijkskunde, plaatsbeschrijving of andere wetenschappen
 • fotografische werken
 • filmwerken
 • werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid
 • computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal

Om beschermd te worden door de Auteurswet, moet je creatie een werk van letterkunde, wetenschap of kunst zijn. Dit betreft alle voortbrengselen op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst en dat wordt nogal ruim geïnterpreteerd. Wel moet je werk een origineel karakter hebben. 
 

Om auteursrecht te krijgen op je werk moet het origineel zijn in die zin dat het een zekere creativiteit moet vertonen. Het moet een eigen, oorspronkelijk karakter hebben. Het mag dus niet zijn ontleend aan een ander werk en moet het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dit houdt in dat bij het maken van het werk je creatieve keuzes moeten hebben gemaakt.
 

Het is niet verplicht om je auteursrecht te laten registeren, maar het kan wel verstandig zijn. Leg in ieder geval de ingangsdatum vast. Je kunt je auteursrecht als volgt vastleggen:

 • een datumregistratie via I-Depot

 • een kopie of beschrijving van je werk bij de notaris vastleggen

 • online registreren via File-Reg International BV

Nadat je hebt afgesproken dat je als maker je auteursrecht op je werk overdraagt aan de een ander, moet het nog geleverd worden. Volgens de AW moet de levering gebeurden door een daartoe bestemde akte. Hiervoor gebruik je deze overdrachtsakte levering auteursrecht. 

Het auteursrecht geeft je als maker of ontwerper 3 belangrijke rechten: 

 • het recht om je werk openbaar te maken  
 • het recht om je werk te verveelvoudigen 
 • persoonlijkheidsrechten (zie onder)

Het maakt hierbij niet uit met behulp van welke techniek of welke middelen het openbaar maken of verveelvoudigen wordt gedaan.

De wet stelt een paar eisen aan de overdracht van auteursrecht. De maker kan zijn auteursrecht alleen schriftelijk overdragen aan een andere partij. Het werk moet daarnaast voldoende nauwkeurig bepaalbaar zijn (zie hieronder). Verder moet een eventuele vergoeding redelijk zijn en mogen er geen onredelijke afspraken worden gemaakt. 

Aan de eis van voldoende bepaalbaarheid voldoe je als de akte van overdracht en levering zodanige gegevens bevat dat aan de hand daarvan kan worden vastgesteld om welk werk het gaat. Simpel gezegd: omschrijf in de akte nauwkeurig welke kenmerken je werk heeft en hoe het zich onderscheidt. 

Sinds 1 juli 2015, met de invoering van de zogenaamde Wet auteurscontractenrecht, gelden  speciale regels om de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van hun uitgevers of producenten te versterken. Zij kunnen een beroep doen op deze regels. Zo heeft de maker recht op een contractueel vastgelegde billijke vergoeding en op een aanvullende billijke vergoeding als bijvoorbeeld zijn uitgever of producent overgaat tot een vorm van exploitatie die bij het sluiten van het contract onvoorzien was. 

Omdat tussen jou als ontwerper of maker en je werk een nauwe en persoonlijke band bestaat, heb je bijzondere rechten die deze reputatie beschermen: de zogenaamde persoonlijkheidsrechten, ook wel morele rechten genoemd. Deze kun je niet overdragen maar kun je schriftelijk overeenkomen dat je je als maker er niet tegen verzet als je opdrachtgever die rechten uitoefent. 

Het auteursrecht beschermt originele werken van letterkunde, wetenschap en kunst , maar niet de ideeën of theorieën die erachter zitten. 

Heb je auteursrecht op een werk dan eindigt dat 70 jaar na de dood van de maker of ontwerper, te rekenen vanaf de eerste januari, volgend op het jaar waarin de maker overleden is.

Heb je een vraag over je Rocket Lawyer overdrachtsakte auteursrecht die niet op deze pagina beantwoord wordt, neem dan contact met ons op: 070 378 9825. We helpen je graag verder!

Nee, voor de overdracht of levering van auteursrecht heb je geen notaris of advocaat nodig. Je kunt zelf het contract opstellen waarna beide partijen nog wel hun handtekening moeten zetten. 

Ja, een elektronisch ondertekende overdrachtsakte auteursrecht is rechtsgeldig. Met Rocket Lawyer kun je bijvoorbeeld je overeenkomst naar de andere partij e-mailen en hij kan het vervolgens ondertekenen met behulp van onze online handtekeningservice.

Ja, met je Premium lidmaatschap van Rocket Lawyer kun je gebruikmaken van onze Vraag een Advocaat dienst om je opgestelde overdrachtsakte auteursrecht te laten beoordelen door een advocaat gespecialiseerd in intellectueel eigendom. Ook kun je deze dienst gebruiken om juridische vragen te stellen aan een gespecialiseerde advocaat.

Om je overdrachtsakte auteursrecht handmatig aan te passen hoef je alleen maar in te loggen op je Rocket Lawyer account, het document te selecteren dat je wilt bewerken en vervolgens bewerken te selecteren. Als je de oorspronkelijke versie als zodanig wilt opslaan, selecteer je eerst kopiëren en bewerk je vervolgens de gekopieerde versie.

Wordt je werk beschermd door de Auteurswet, dan mag een ander geen inbreuk maken op je auteursrechten. Gebeurt dat wel, dan eis je dat de schending stopt en vraag je eventueel om een schadevergoeding. Dit doe je moet een brief schending auteursrecht

Wij gebruiken cookies om je de volgende keer nog beter te helpen