Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Agentuurovereenkomst opstellen

GRATIS  Agentuur
overeenkomst opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Agentuurovereenkomst

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Samenwerking met een handelsagent kan uitkomst bieden als je meer afnemers van je producten of diensten wilt realiseren. De afspraken over de samenwerking leg je vast in een agentuurovereenkomst. Hiervoor gelden wel wettelijke regels waarvan je niet kunt afwijken. Voorkom discussie over de vergoeding en andere afspraken en zorg ervoor dat je afspraken niet in strijd zijn met de wet. Je kunt nu snel en gemakkelijk je eigen op maat gemaakte agentuurovereenkomst opstellen. Ben je op zoek naar een agentuurovereenkomst voorbeeld, dan vind je dat ook hier. 

Gebruik deze agentuurovereenkomst als je:

 • meer afnemers van je producten en/of diensten wilt realiseren

 • een handelsagent wilt inschakelen

In deze agentuurovereenkomst staat onder meer:

 • de gegevens van de principaal

 • de gegevens van de handelsagent

 • de duur van de overeenkomst

 • het werkgebied van de handelsagent

 • de hoogte van de provisie

 • de voorwaarden voor het recht op provisie

 • een omschrijving van je producten en/of diensten

 • een aantal verboden handelingen voor de agent

 • een opzegtermijn

 • een boetebeding

 • eventueel een concurrentiebeding

 • een bepaling over exclusiviteit

 • een bepaling over alleenvertegenwoordiging

 • een recht op goodwill/klantvergoeding

De agentuurovereenkomst is een contract tussen een ondernemer (principaal) en verkoper (handelsagent) waarbij de laatste bemiddelt bij het sluiten van overeenkomsten tussen de ondernemer en andere partijen. De agentuurovereenkomst is grotendeels wettelijk vastgelegd, waardoor afwijking in een contract niet mogelijk is. Zo mag je niet afwijken van de wettelijke minimum opzegtermijnen. Houd je je daar niet aan, dan kun je geen beroep doen op het concurrentiebeding. Bovendien moet je de agent een schadevergoeding betalen als je geen goede reden had (objectief gezien) om het contract op te zeggen.

Je hebt een agentuurovereenkomst nodig als je een handelsagent wilt inschakelen om voor jou meer afnemers van je diensten of producten te realiseren.

De handelsagent is in principe niet aansprakelijk voor het handelen van een afnemer met wie jij een contract hebt gesloten door zijn bemiddeling. Wel kun je hiervan contractueel afwijken, vaak in combinatie met een hogere vergoeding (provisie).

Indien je afspreekt dat de handelsagent wel financieel aansprakelijk is voor een dergelijke afnemer, dan geldt een maximum tot de overeengekomen provisie. Dit maximum geldt niet als de agent (als gemachtigde) namens jou de betreffende overeenkomst heeft gesloten.

De belangrijkste plicht van de handelsagent is ervoor te zorgen dat door zijn bemiddeling jij contracten kunt sluiten met afnemers. Daarnaast heeft hij een zogenaamde informatie- en zorgplicht. Zo moet hij jou onder meer informeren over de manier waarop hij zijn werkzaamheden uitvoert. Ook mag hij geen afnemers aanbrengen waarvan hij weet dat ze niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Er bestaat overigens geen gezagsverhouding tussen jou en de agent, zoals dat wel het geval is bij een werkgever en werknemer. Een gezagsverhouding houdt in dat een van de partijen de werkzaamheden bepaalt en toezicht houdt op de andere partij. De handelsagent is dus niet aan jou ondergeschikt. Hij voert zijn werkzaamheden naar eigen inzicht uit.

Je hebt als principaal verschillende verplichtingen. Zo moet je onder meer:

 • de verschuldigde provisie betalen voor elke overeenkomst waarbij de agent heeft bemiddeld

 • de handelsagent voldoende documentatie geven

 • de handelsagent informeren als dat nodig is voor een goede uitvoering van zijn werkzaamheden

 • de handelsagent waarschuwen als er aanzienlijk minder overeenkomsten tot stand zullen komen

 • op tijd aan de agent laten weten of je de overeenkomst al dan niet aanvaardt

 • maandelijks schriftelijk aangeven hoe hoog de provisie is waar de agent recht op heeft

Bij agentuur betaal je alleen provisie wanneer door de bemiddeling van de agent:

 • een nieuwe overeenkomst tot stand komt tussen jou en een nieuwe zakenrelatie

 • een nieuwe overeenkomst tot stand komt tussen jou en een eerder door de agent aangebrachte zakenrelatie

 • door het een nieuwe overeenkomst met een bestaande, door de handelsagent aangebrachte klant betreft

 • een nieuwe overeenkomst tot stand komt tussen jou en iemand uit je klantenkring of uit het gebied dat aan de handelsagent is toegewezen, tenzij hij niet het alleenrecht had voor die klantenkring of dat gebied

Een agentuurovereenkomst kan in het algemeen op 4 verschillende manieren eindigen:

 • de looptijd van het agentuurcontract is verstreken

 • de principaal en agent beëindigen de agentuurovereenkomst met wederzijds goedvinden

 • opzegging door de principaal of agent met inachtneming van de opzegtermijn

 • op verzoek kan de rechter de agentuurovereenkomst ontbinden; dit is mogelijk bij een dringende reden of een verandering in omstandigheden

Gaat het om een agentuurovereenkomst voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd met het recht op tussentijdse opzegging, dan geldt de opzegtermijn die in het contract staat. Afhankelijk van de duur van het agentuurcontract gelden de volgende opzegtermijnen:

 • in het eerste jaar mag de opzegtermijn niet minder zijn dan 1 maand

 • in het tweede jaar mag de opzegtermijn niet minder zijn dan 2 maanden

 • in het derde jaar en de daaropvolgende jaren mag de opzegtermijn niet minder zijn dan 3 maanden

Ontbreekt een contractuele opzegtermijn, dan geldt de wettelijke termijn:

 • zijn 3 jaar verstreken na aanvang van het contract dan is de opzegtermijn 4 maanden

 • zijn 3 tot 6 jaar verstreken na aanvang van het contract, dan is opzegtermijn 5 maanden

 • zijn er meer dan 6 jaar verstreken na aanvang van het contract, dan is opzegtermijn 6 maanden

Nee, als een einde komt aan de agentuurovereenkomst heeft de agent niet automatisch recht op een goodwillvergoeding, ook wel klantvergoeding of beëindigingsvergoeding genoemd. De agent heeft daar alleen recht op indien:

 • hij klanten bij jou heeft aangebracht of contracten met bestaande relaties aanzienlijk heeft uitgebreid, én

 • deze contracten jou na het einde van de agentuurovereenkomst nog behoorlijke voordelen zullen opleveren

De goodwillvergoeding wordt berekend naar het gemiddelde van de laatste 5 jaar en mag niet hoger zijn dan de ontvangen provisie van 1 jaar. Wanneer de agentuurovereenkomst korter heeft geduurd, wordt de vergoeding berekend naar het gemiddelde van de duur van het contract. Je agent moet deze vergoeding wel binnen 1 jaar na het einde van de agentuurovereenkomst opeisen.  

Een groot verschil tussen een agentuurovereenkomst en distributieovereenkomst is dat een agentuurovereenkomst grotendeels wettelijk is geregeld en de distributieovereenkomst niet. Het gevolg hiervan is dat je in tegenstelling tot een distributieovereenkomst weinig vrijheid hebt bij het opstellen van een agentuurovereenkomst. Daarnaast handelt een distributeur voor eigen rekening en risico en een agent doet dat niet.

In deze agentuurovereenkomst is gekozen voor alleenvertegenwoordiging. Dit houdt in dat je als principaal geen andere agenten voor jou laat werken in hetzelfde werkgebied. Hiermee voorkom je dat je agent concurreert met andere agenten die voor je werken. Zo voorkom je problemen met je agenten over provisies, zeker wanneer een minimumomzet is afgesproken.

Je kunt een concurrentiebeding opnemen in het contract, maar daar gelden wel bepaalde voorwaarden voor. Het concurrentiebeding is namelijk alleen geldig als het dezelfde werkzaamheden verbiedt die in het contract staan en betrekking heeft op hetzelfde werkgebied. Bovendien kun je er alleen een beroep op doen als je je bij opzegging houdt aan de wettelijke opzegtermijn.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je in het contract wilt opnemen dat de handelsagent aansprakelijk is voor een aangebrachte afnemer die zich niet aan zijn contractuele verplichtingen houdt

Op deze agentuurovereenkomst en agentuurovereenkomst voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.