Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

Wat moet je als werkgever weten over vakantiedagen?

Ken de spelregels die gelden voor vakantiedagen

Elke werknemer, ook een oproepkracht, heeft recht op vakantiedagen. Niet elke werkgever weet echter precies wat hiervoor de regels zijn. Voorkom vervelende verrassingen voor jou en je werknemer en zorg dat je op de hoogte bent van de wettelijke bepalingen.

Stel je eigen arbeidscontract op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.

Elke werknemer, ongeacht zijn type arbeidscontract, heeft het recht om elk jaar vakantie op te nemen. Deze arbeidsvoorwaarde is wettelijk vastgelegd. Gedurende de vakantie dien je het loon van je werknemer door te betalen. Het aantal vakantiedagen dat je werknemer opbouwt, is afhankelijk van zijn arbeidsomvang.

De vakantiedagen die je werknemer op basis van de wet krijgt, worden wettelijke vakantiedagen genoemd. In uren is dit 4 maal het aantal uren dat hij op weekbasis werkt. Bij een volledige werkweek kan hij dus in totaal 4 weken vakantie per jaar opnemen. Stel je werknemer werkt 25 uur per week, dan heeft hij recht op 4 x 25 = 100 uur vakantie. Heeft je werknemer een arbeidsomvang van 5 volledige werkdagen per week, dan kan hij dus 4 x 5 = 20 dagen op vakantie.

Je kunt ervoor kiezen om je werknemer meer vakantiedagen te geven. Alle dagen die je meer geeft dan het wettelijk minimum worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Veel cao’s bevatten bepalingen over extra, bovenwettelijke vakantiedagen. Zo krijgen veel werknemers op jaarbasis 5 bovenwettelijke vakantiedagen.

Je werknemer bouwt niet alleen wettelijke vakantiedagen op over de dagen die hij werkt. In sommige situaties gaat de opbouw gewoon door, zoals bij ziekte, zwangerschapsverlof en bevallingsverlof.

Het is verstandig om binnen je organisatie een beleid in te stellen voor het opnemen van vakantiedagen. Zo weten je werknemers precies wat ze moeten doen als ze vakantie willen opnemen en onder welke omstandigheden hun verzoek om opname kan worden afgewezen.

In principe dien je het verzoek van je werknemer goed te keuren. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor dit niet mogelijk is. Er moet dan sprake zijn van zogenaamde zwaarwegende bedrijfsbelangen. Anders gezegd, je mag het verzoek afwijzen als bij toekenning ervan je bedrijf in grote problemen zou komen. Dit is bijvoorbeeld het geval als daardoor je productie dreigt stil te vallen of er een onderbezetting zou ontstaan die niet is op te vangen.

Een andere reden voor afwijzing is dat het om een collectieve vakantie gaat waarin meerdere van je werknemers in dezelfde periode tegelijkertijd vrij willen nemen, zoals in het onderwijs of de bouw. Je dient in ieder geval binnen 2 weken na ontvangst het verzoek toe te kennen of gemotiveerd af te wijzen. Wijs je een verzoek af, dan moet je er wel voor zorgen dat je werknemer al zijn wettelijke vakantiedagen binnen hetzelfde kalenderjaar kan opnemen.

Je kunt met je werknemer bij het arbeidsvoorwaardengesprek afspreken dat hij vakantiedagen inlevert voor ziektedagen. Heb je dit niet van tevoren afgesproken, dan moet je bij ziekte het loon gewoon doorbetalen. Als je werknemer bijzonder verlof wil opnemen, dan kun je hem ook vragen om hiervoor vakantiedagen in te leveren. Je kunt hem hiertoe niet verplichten. Let op: omruilen tegen ziektedagen of bijzonder verlof gaat alleen met bovenwettelijke vakantiedagen.

Een veelgestelde vraag van werknemers is of je hun vakantiedagen kunt uitbetalen. Voor wettelijke vakantiedagen is dit niet mogelijk. Bovenwettelijke vakantiedagen kun je op verzoek echter wel uitbetalen. Je bent hiertoe echter niet verplicht: het is een gunst aan je werknemer. Aan het einde van zijn dienstverband heeft je werknemer wel recht op uitbetaling van alle resterende (wettelijke en bovenwettelijke) vakantiedagen.

Vakantiedagen blijven niet onbeperkt geldig. Wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Bovenwettelijke vakantiedagen daarentegen vervallen pas na 5 jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Heeft je werknemer zijn vakantiedagen niet opgenomen en is de vervaldatum verstreken, dan kan hij ze niet meer opnemen.

Omdat wettelijke vakantiedagen eerder vervallen dan bovenwettelijke, breng je opgenomen vakantiedagen eerst in mindering op de opgebouwde wettelijke vakantiedagen en daarna pas in mindering op de bovenwettelijke vakantiedagen.

Stel je eigen arbeidscontract op!
Begin
Beantwoord een paar vragen. Wij zorgen voor de rest.