Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Financiële volmacht opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Financiële volmacht

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wanneer het steeds moeilijker wordt om je financiën zelf te regelen, machtig dan iemand die je vertrouwt om dat voor je te doen. Zorg ervoor dat duidelijk is wat die persoon wel en niet mag doen en hij niet ongestraft misbruik van je situatie kan maken. Je moet een financiële volmacht opstellen voordat je niet meer helder beslissingen kunt nemen, anders is je volmacht niet geldig. Gebruik daarom deze financiële volmacht. Ben je op zoek naar een financiële volmacht voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Gebruik deze financiële volmacht:

 • wanneer je wilt dat een vertrouwenspersoon (de gevolmachtigde) zaken als je administratie, bankzaken en/of vermogensbeheer gaat regelen

 • terwijl je zelf nog in staat bent de gevolgen van de volmacht te begrijpen  

In deze financiële procuratie staat onder meer:

 • de verschillende bevoegdheden die je de vertrouwenspersoon wilt geven

 • eventueel een reserve vertrouwenspersoon, voor als er iets met de eerste gebeurt

 • eventueel 1 of meer toezichthouders die de vertrouwenspersoon in de gaten houden en ondersteunen

 • de verplichting van de vertrouwenspersoon om rekening en verantwoording af te leggen

 • het verbod voor de gevolmachtigde om geld aan zichzelf te betalen

Een financiële volmacht (ook wel financiële procuratie of financiële machtiging genoemd) is een document waarmee een vertrouwenspersoon, meestal een familielid, je financiële zaken namens jou (de volmachtgever) kan waarnemen. Het gaat dan meestal om het beheren van je financiën en bezittingen. Je kunt de volmacht zo uitgebreid of beperkt maken als je wilt. De gevolmachtigde heeft het recht om namens jou te handelen maar is er niet toe verplicht. Je mag zelf ook je financiële zaken nog regelen.

Je hebt een financiële volmacht nodig als je wilt dat iemand die je vertrouwt (de gemachtigde of gevolmachtigde) je financiële zaken namens jou gaat regelen. Je bent vrij om zelf te bepalen welke financiële zaken je aan de vertrouwenspersoon toevertrouwt. Het minimale is het doen van je administratie en het regelen van je betalingen, zoals huur en andere lopende verplichtingen. Daarnaast kun je nog een aantal andere zaken laten regelen, zoals:

 • het beheren van je beleggingsportefeuille

 • het verkopen van je eigendommen

 • het doen van schenkingen

 • het aangaan van leningen

Om misbruik te voorkomen, is een volmacht slechts geldig wanneer hij uit vrije wil is gegeven, op een moment dat je bij je volle verstand was. Een volmacht regelen bij dementie is dus niet meer mogelijk. Tip: begin je vergeetachtig te worden? Vraag dan aan je huisarts een verklaring dat je wel nog in staat bent om zelfstandig beslissingen uit vrije wil te nemen en voeg die verklaring toe aan de volmacht als bijlage.

Als je niet op tijd een machtiging bankzaken hebt gegeven, dan moeten je naasten naar de rechter om bewindvoering aan te vragen. Dat betekent dat de rechter iemand aanstelt die je financiën gaat regelen. Degene die het bewind krijgt, moet dan bovendien voor alles voorafgaande toestemming van de rechter krijgen. Het is dus niet aan te raden om af te wachten totdat je niet meer geestelijk of lichamelijk in staat bent om je wil te uiten.  

Je moet iemand machtigen die je vertrouwt, verantwoordelijk is en goed met geld om kan gaan. Meestal zal dat 1 van je kinderen zijn of je partner. Je kunt iedereen als gevolmachtigde benoemen zolang:

 • de persoon in kwestie meerderjarig is

 • de persoon in kwestie handelingsbekwaam is, wat betekent dat hij niet onder curatele mag staan

Een gevolmachtigde is niet verplicht om je financiële zaken te regelen. Je kunt de gevolmachtigde dan ook niet aanspreken voor het verzuimen van zijn taak. Je kunt hem wel aanspreken als hij zijn bevoegdheden overschrijdt of misbruik maakt van zijn volmacht. Als je iemand wilt verplichten om namens jou je financiële zaken te regelen, dan moet je een lastgeving overeenkomen.

Je kunt misbruik door de gevolmachtigde nooit helemaal voorkomen. Daarom is het van groot belang dat je degene aan wie je het machtigingsformulier geeft, echt vertrouwt. Daarnaast kun je het volgende doen om misbruik te beperken:

 • je kunt de volmacht beperken door sommige handelingen uit te sluiten

 • je kunt 1 of meer toezichthouders benoemen

 • je kunt de bank vragen om in de gaten te houden of er geen misbruik wordt gemaakt

Je kunt een volmacht intrekken (herroepen) zodra je dat wilt met een herroeping volmacht. Vraag de vertrouwenspersoon de ondertekende volmacht terug te geven. Hij is daartoe wettelijk verplicht.

Je kunt een einddatum aangeven in een volmacht, maar dat is voor een financiële volmacht niet praktisch. Je wilt immers dat de gevolmachtigde juist je laatste levensjaren je financiële zaken behartigt. Een volmacht eindigt verder:

 • wanneer 1 van de partijen overlijdt

 • wanneer 1 van de partijen onder bewindstelling of curatele is gekomen (maatregelen waarbij je je eigen geld niet vrij kunt uitgeven omdat je daartoe niet meer in staat wordt geacht)

 • wanneer je de volmacht herroept

 • wanneer 1 van de partijen failliet gaat of in de schuldsanering terechtkomt

De vertrouwenspersoon mag alleen je bezittingen zoals je huis kopen of schenkingen aan zichzelf doen, als dat in de volmacht staat. Er staat dan dat de vertrouwenspersoon als wederpartij mag optreden. Hij moet wel in jouw belang optreden en mag zichzelf dus niet teveel schenken of te weinig voor je huis betalen.

De vertrouwenspersoon hoeft van de wet geen verantwoording af te leggen. Het is daarom verstandig dat op te nemen in de volmacht. Je kunt afspreken dat hij verantwoording moet afleggen aan jou en/of een toezichthouder. Dan is hij daartoe wel verplicht. Als toezichthouder kun je bijvoorbeeld de (overige) erfgenamen benoemen of een accountant of notaris. Houd er rekening mee dat je een accountant of notaris hiervoor zult moeten betalen.

Als je niet langer zelfstandig beslissingen kunt nemen, blijft de volmacht bestaan zolang je niet onder bewind bent gesteld of onder curatele, tenzij je de volmacht intrekt.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je vertrouwenspersoon beslissingen heeft genomen die niet overeenstemmen met wat je wilt

 • je vertrouwenspersoon misbruik heeft gemaakt van de volmacht

Op deze machtiging financiële zaken en financiële machtiging voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Financiële volmacht

financiële procuratie, financiële machtiging, machtiging financiële zaken, machtiging bankzaken.