Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Nulurencontract opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Nulurencontract

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Met een gezonde mix van vaste en flexibele werknemers vorm je een goede basis voor de continuïteit van je onderneming. Met dit flexibele nulurencontract heb je als werkgever de zekerheid van een oproepbare werknemer zonder de verplichting hem een vast aantal uur werk te moeten bieden. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte nulurencontract opstellen. Ben je op zoek naar een nulurencontract 2020 voorbeeld, dan vind je dat ook hier.

Gebruik dit nulurencontract:

 • als je een werknemer op onregelmatige basis nodig hebt

 • als je de zekerheid wilt hebben van een oproepbare werknemer die de oproep niet mag weigeren zonder goede reden

 • als je geen vast aantal werkuren met de werknemer wilt afspreken.

 • als je verwacht de werknemer niet meerdere keren per dag of week voor minder dan 3 uur per oproep in te zetten

In dit nuluren contract staat onder meer:

 • een taakomschrijving

 • het bedrag dat je werknemer per uur aan loon krijgt

 • een proefperiode

 • het aantal wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

 • het loon bij ziekte

 • een geheimhoudingsbeding

 • de optie om een pensioenregeling op te nemen

 • de optie om een onkostenvergoeding op te nemen

Een nuluren contract is een arbeidscontract waarbij de werkgever en werknemer geen vast aantal werkuren afspreken. De overeenkomst bevat de oproepregeling en andere zaken die in een arbeidscontract terugkomen, zoals loon, vakantie uren en loon bij ziekte.

Een nul uren contract heb je nodig als je op je oproepkracht wilt kunnen terugvallen als je hem nodig hebt, maar hem niet een vast aantal werkuren kunt bieden. Nul uren contracten worden regelmatig gebruikt bij seizoenswerk, in de zorg en bij de organisatie van evenementen. Gebruik deze overeenkomst niet als je verwacht een werknemer een aantal keer per dag of week voor minder dan 3 uur op te roepen: een min/maxcontract is dan geschikter. Lees verder als je twijfelt of je een 0 uren contract of min/maxcontract moet aanbieden

Verschil nulurencontract min-maxcontract
Je kunt natuurlijk een voorbeeld nulurencontract of voorbeeld nulurencontract van internet gebruiken, maar bij ons maak je zelf je document op maat, zodat je zeker weet dat die geschikt is voor jouw situatie en je niet voor verrassingen komt te staan. Daarnaast kun je het nulurencontract downloaden, aanpassen, printen en online ondertekenen. 

Het belangrijkste verschil tussen een 0 uren contract en gewone arbeidscontracten is dat in gewone arbeidsovereenkomsten een vast aantal werkuren per periode wordt afgesproken. In een 0 uren contract is dit niet het geval.

Ja, een tijdelijk nulurencontract kan op een gegeven moment automatisch overgaan in een vast dienstverband. Onder welke omstandigheden dit gebeurt, wordt bepaald in de zogenaamde ketenregeling. Lees hieronder wat de specifieke wettelijke regels voor een werkgever zijn. 

Een nuluren contract biedt je oproepkracht dezelfde rechten als een gewone arbeidsovereenkomst. Hij heeft dus recht op vakantiedagen, vakantiegeld en loondoorbetaling bij ziekte. Is je oproepkracht ziek terwijl hij is ingepland, dan betaal je hem minimaal 70% van zijn loon door zolang de oproep duurt. Je kunt wel 1 of 2 wachtdagen aanhouden in het oproepcontract. Je hoeft die dag(en) dan geen loon te betalen.

Komt zijn loon door de 70% onder het minimumloon, dan betaal je het minimumloon. Controleer eerst of een cao van toepassing is en wat in de cao staat over loon bij ziekte, omdat daar een hoger percentage in kan staan. Meld je oproepkracht zich opnieuw ziek binnen 4 weken na een eerdere werkhervatting, dan geldt dat als dezelfde ziekmelding en kun je niet opnieuw een wachtdag toepassen.

Na 3 maanden oproepcontract kan je oproepkracht een beroep doen op het gemiddeld aantal uren per maand dat hij werkte in de voorafgaande 3 maanden. Dit wordt rechtsvermoeden van de arbeidsduur of arbeidsomvang genoemd. Het gemiddelde wordt dan vermoed de omvang van zijn oproepcontract te zijn. Bij ziekte zou je zijn loon dan voor dit gemiddelde moeten doorbetalen. Als dit gebeurt, kun je het beste hulp vragen van een advocaat.

Het uitgangspunt van een 0 uren contract is dat je geen vast aantal uren met de oproepkracht overeenkomt. De werkuren worden bij iedere oproep vastgesteld. Hier zijn 2 uitzonderingen op. De eerste uitzondering is dat na 3 maanden de oproepkracht aanspraak kan maken op het gemiddelde aantal werkuren per maand dat hij in de eerste 3 maanden gewerkt heeft. Zelfs als je hem dit aantal uur niet kunt bieden, moet je hem dat toch uitbetalen. Je kunt dit voorkomen door aan te geven waarom het aantal gewerkte uren in de afgelopen 3 maanden niet representatief is voor de langere termijn. Er kan bijvoorbeeld net een piektijd zijn geweest in de branche. De tweede uitzondering is ingevoerd met de WAB. 

In 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in balans) in werking getreden. Deze wet heeft verschillende wijzigingen in het arbeidsrecht met zich meegebracht. Zo mag je je oproepkracht nu hooguit een jaar als zodanig laten werken. Na een jaar heeft hij namelijk recht op een een vast aantal uren. Je moet hem daartoe een voorstel doen. Het aantal vaste uren is het gemiddelde van het jaar ervoor. Je oproepkracht is niet verplicht om je voorstel te accepteren.

Gaat het om een jaarcontract en bied je je oproepkracht een verlenging aan, dan geldt ook dat je als werkgever verplicht bent hem een vaste omvang aan te bieden met hetzelfde aantal uren als waarop hij gemiddeld als oproepkracht heeft gewerkt. Dit kan ook een nieuwe overeenkomst zijn, maar wel met een vast aantal uren per week, maand of jaar.

Let op: ook oproepkrachten die op 1 januari 2020 een jaar of langer bij je in dienst waren, hebben recht op een vast aantal uren. Je had hen vóór 1 februari 2020 een vaste arbeidsomvang moeten aanbieden. Dit geldt ook onder meer als je een oproepkracht met een jaarcontract of langer binnen 6 maanden opnieuw in dienst neemt.

De WAB bepaalt ook dat je nu je oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren moet oproepen. Als je hem minder dan vier dagen van tevoren oproept, dan is hij niet verplicht om te komen. Je dient hem ook schriftelijk of elektronisch op te roepen, bijvoorbeeld via Whatsapp of per mail. Zeg je een oproep binnen vier dagen af of verander je de tijden waarop hij zou moeten werken, dan moet je hem toch voor het aantal uren betalen waarvoor je hem hebt opgeroepen, naast de uren waarop je hem later hebt opgeroepen. Bij cao kan voor de werkgever worden vastgelegd dat de oproeptermijn van vier dagen wordt verkort tot (minimaal) 1 dag.

De WAB heeft ook invloed op de zogenaamde ketenregeling, de regeling die regelt wanneer een tijdelijk dienstverband vast wordt. Sinds 1 januari 2020 mag je als werkgever 3 tijdelijke (oproep)contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Tot en met 31 december 2019 was het mogelijk om 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar aan te gaan. Ook kan de tussenpoos bij cao worden verkort tot 3 maanden bij tijdelijk terugkerend werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. 

Wil je als werkgever een nulurencontract tussentijds opzeggen (als dit contractueel is toegelaten) dan moet je rekening houden met een opzegtermijn, net als bij een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd. De opzegtermijn voor een oproepkracht met een nulurencontract is hetzelfde als de oproeptermijn: 4 dagen. Als in een toepasselijke cao een kortere oproeptermijn is afgesproken, dan geldt deze termijn als opzegtermijn. 

Voor seizoensarbeid kan bij cao worden afgesproken dat er geen minimale oproep- en opzegtermijn geldt. Ook ben je als werkgever niet verplicht om dan een vaste arbeidsomvang (of een contract voor onbepaalde tijd) aan te bieden als de werknemer op 1 januari 2020 minstens een jaar in dienst was. Dit geldt alleen voor klimatologische functies die hooguit 9 maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend en die in de cao zijn opgenomen. 

Veel werkgevers vragen zich af of ze door de uitbraak van Covid-19 en de bijbehorende maatregelen hun werknemers met een nulurencontract minder of helemaal niet meer hoeven op te roepen. De normale regels voor flexcontracten blijven echter gewoon gelden. Zie voor een volledig overzicht van de actuele situatie Coronavirus: juridische vragen en antwoorden.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je twijfelt welk contract je je werknemer precies moet aanbieden
 • je als werkgever een concurrentie- of relatiebeding in de overeenkomst wenst op te nemen

Op dit nul urencontract en nulurencontract voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Nulurencontract

0 urencontract, 0 uren contract, o uren contract, nul urencontract.