Gratis Testament

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Binnenkort beschikbaar

Overzicht van het Testament

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wanneer je een testament opmaakt, houd je controle over wat er met je erfenis gebeurt wanneer je er niet meer bent. Zonder een testament geldt de wettelijke verdeling. Ook leg je in je testament vast wie er voogd wordt van je minderjarige kinderen. Zorg ervoor dat je je wensen goed vastlegt en stel een professioneel testament op.

Gebruik dit testament om:

 • afspraken over je erfenis vast te leggen

In dit testament staat onder meer:

 • wie je erfgenamen zijn

 • de rechten en plichten van de erfgenamen

 • welk vermogen en zaken je nalaat

 • een omschrijving van de eigendommen die je nalaat

 • wie geen recht heeft op je erfenis (onterven)

 • wat er met je bedrijf moet gebeuren als je overlijdt

 • wie de voogdij over je kinderen krijgt

Een testament is een document waarin je opneemt wat na je overlijden moet gebeuren met je erfenis. Ook kun je erin vastleggen hoe het verder gaat met je bedrijf en en wie er voor je kinderen gaat zorgen.

Je hebt een testament nodig als:

 • je wilt dat je kinderen direct een deel erven

 • je samenwoont en je wilt dat je partner erfgenaam wordt

 • je een deel van je erfenis wilt nalaten aan een niet-bloedverwant of goed doel

 • je een bedrijf hebt

 • je kinderen hebt uit een eerdere relatie

 • je niet wilt dat je partner het geërfde geld aan een nieuwe partner geeft

Je kunt in een testament het volgende regelen:

 • de verdeling van je bezittingen en vermogen

 • afwijken van de wettelijke verdeling en zelf je erfgenamen bepalen

 • je kinderen of echtgenoot of geregistreerd partner onterven

 • het benoemen van een voogd en/of bewindvoerder

 • het opnemen van een legaat

 • het benoemen van een executeur (hij zorgt voor afwikkeling van je testament)

 • ervoor zorgen dat de partner van je erfgenaam geen recht heeft op de erfenis

Zonder testament bepaalt de wet wie je erfgenamen zijn. De wet kent de volgende 4 erfgenamen:

 1. echtgenoot of geregistreerd partner en eigen kinderen

 2. ouders, broers en zussen

 3. grootouders

 4. overgrootouders

Als er geen erfgenaam in groep 1 zit, dan gaat de erfenis naar de erfgenamen in groep 2, en zo verder. Is een erfgenaam in de groep overleden, dan komen zijn kinderen in zijn plaats en erven samen het erfdeel van hun ouder. Als je samenwoont is je partner geen erfgenaam, ook al heb je een samenlevingscontract. Wil je dat je partner je erfgenaam is, leg dat dan vast in een testament.

Bij de wettelijke verdeling krijgt je partner de hele erfenis. Je kinderen krijgen hun deel pas nadat je partner is overleden. Het deel van de kinderen wordt omgerekend in een geldbedrag dat ze kunnen opeisen bij je echtgenoot of geregistreerd partner. Bij overlijden, faillissement of schuldsanering van je partner kunnen je kinderen eerder aanspraak maken op hun erfdeel.

De meest voorkomende testamenten zijn:

 • langstlevende testament: je kinderen krijgen pas hun deel wanneer je partner is overleden

 • vruchtgebruiktestament: je kinderen erven direct hun deel maar je partner mag gebruik maken van alle bezittingen

 • tweetrapstestament: je partner erft in eerste instantie alles en pas bij overlijden gaat de erfenis over naar je kinderen. De betaling van de erfbelasting vindt pas plaats als beide ouders zijn overleden

Je kunt je echtgenoot (of geregistreerd partner) en je kinderen in je testament onterven. Je kinderen hebben wel altijd recht op een deel van je erfenis. Dit heet de legitieme portie en bestaat alleen uit geld. Hoe hoog dit deel is, hangt af van de waarde van je erfenis. Een legitieme portie is de helft van het erfdeel dat je kind volgens de wet zou erven. Je onterfde partner heeft geen recht op een legitieme portie, maar wel recht op passende verzorging, zoals het recht om in de gezamenlijke woning te blijven.

In een legaat leg je vast dat je bepaalde zaken of een geldbedrag nalaat aan een persoon of een goed doel. Een legaat wordt opgenomen in je testament.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je niet wilt dat bepaalde personen aanspraak maken op je erfenis

 • je een bedrijf wilt nalaten

 • je een geldbedrag wilt nalaten aan een goed doel

 • je over een complex vermogen beschikt

Op dit testament is Nederlands recht van toepassing.