Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Pro forma bezwaarschrift opstellen

  • Snel en gemakkelijk op maat
  • Onderteken veilig online
  • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Pro forma bezwaarschrift

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Met een pro forma bezwaarschrift maak je op tijd bezwaar tegen een beslissing van de overheid en geef je jezelf extra tijd om je bezwaar te onderbouwen. Voorkom dat de bezwaartermijn verloopt en het besluit vaststaat. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte bezwaarschrift opstellen. Ben je op zoek naar een pro forma bezwaarschrift gemeente voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Gebruik dit pro forma bezwaarschrift als:

  • je niet voldoende tijd hebt om binnen de bezwaartermijn de redenen van je bezwaar toe te lichten

In dit pro forma bezwaarschrift staat onder meer:

  • een omschrijving van het besluit waartegen je bezwaar maakt
  • een verzoek om je een langere termijn te geven om je bezwaarschrift te onderbouwen

Een pro forma bezwaarschrift is een brief waarmee je aangeeft dat je het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan, maar dat je nog niet aan alle eisen voor het bezwaarschrift kunt voldoen. Je geeft aan meer tijd nodig te hebben om de redenen van je bezwaar toe te lichten.

Als je bezwaar maakt tegen een besluit, maar nog niet alle informatie hebt om je argumenten te onderbouwen, doe je er verstandig aan een pro forma bezwaarschrift in te dienen. Daarmee voorkom je dat het bestuursorgaan je bezwaarschrift niet meer in behandeling neemt.

Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan. Een besluit kan op meerdere personen betrekking hebben (een besluit van algemene strekking) of op 1 persoon (een beschikking). Voorbeelden van een bestuursorgaan zijn regering, minister, Provinciale Staten, burgemeester, gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders.

Pro forma betekent letterlijk 'voor de vorm'. In dat opzicht is het pro forma bezwaarschrift een formaliteit, maar wel noodzakelijk om je bezwaarschrift later te mogen indienen. 

Om bezwaar te maken tegen een besluit moet je belanghebbende zijn. Dat betekent dat het besluit jou direct of indirect raakt. Een besluit raakt jou direct wanneer bijvoorbeeld je aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt afgewezen. Het besluit raakt je indirect als aan je buren een omgevingsvergunning wordt verleend voor een uitbouw, waardoor het zonlicht in je tuin verdwijnt.

Daarnaast moet je ook belang hebben bij het bezwaar. Als je geen hinder ondervindt van het besluit waartegen je bezwaar maakt, dan heb je bijvoorbeeld geen belang bij het bezwaar. Bezwaar is niet alleen mogelijk tegen een besluit, maar ook tegen de weigering van een bestuursorgaan om een besluit te nemen en tegen het niet tijdig nemen van een besluit nadat je daarom hebt gevraagd.

Voor de meeste besluiten geldt dat je bezwaar moet maken binnen 6 weken nadat het besluit is genomen. Dit geldt ook voor een pro forma bezwaar. De specifieke bezwaartermijn staat vermeld op het besluit van het bestuursorgaan. Als je het pro forma bezwaarschrift per post verstuurt, is het bezwaar op tijd ingediend als je het voor het einde van de termijn op de post hebt gedaan en het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Als je te laat je bezwaar indient, wordt je bezwaarschrift niet meer inhoudelijk behandeld. Het besluit staat in dat geval vast. Als je redelijkerwijs niet in staat was om op tijd bezwaar te maken, dan is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk om dit alsnog te doen. Dit wordt een verschoonbare termijnoverschrijding genoemd.

Je kunt een beroep doen op de zogenaamde verschoonbare termijnoverschrijding bij bijzondere en persoonlijk omstandigeden. Een voorbeeld hiervan is dat je door een ernstig ongeval tijdelijk bent uitgeschakeld. Als je geestelijke problemen hebt waardoor je tijdelijk niet voor je belangen kunt opkomen, kan dit ook een reden zijn voor het bestuursorgaan om je bezwaar toch nog in behandeling te nemen. Familieomstandigheden of een vakantie zijn over het algemeen geen goede redenen. Het bestuursorgaan bekijkt per geval of je omstandigheden een uitzondering rechtvaardigen.

De wet bepaalt dat je van het bestuursorgaan een redelijke termijn moet krijgen om je gronden van je bezwaar aan te vullen. Wat een redelijke termijn is, hangt af van de omstandigheden. Meestal krijg je van het bestuursorgaan 4 weken de tijd nadat je pro forma bezwaar is ontvangen, maar er zijn uitzonderingen.

Gaat het om een pro forma bezwaar tegen gemeentelijke belastingen of een WOZ-beschikking, dan bepaalt de gemeente deze termijn. Deze termijn kan variëren van 3 weken tot 6 weken, na dagtekening van de ontvangstbevestiging verstuurd door de gemeente. Normaal gesproken kan deze termijn nog worden verlengd met 2 weken.

In zaken waar de Crisis- en herstelwet van toepassing is, geldt een termijn van 2 weken. Deze wet heeft betrekking op een versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten zoals grote bouwprojecten en projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie.

Vraag een Advocaat om hulp als:

  • het besluit ernstige gevolgen heeft voor jou of je bedrijf
  • het bezwaar uiteindelijk wordt afgewezen

Op dit pro forma bezwaarschrift en pro forma bezwaar voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Pro forma bezwaarschrift

pro forma bezwaar.