Gratis Bv oprichtingsakte (statuten)

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Binnenkort beschikbaar

Overzicht van de Bv oprichtingsakte (statuten)

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Wil je een bv oprichten, dan heb je een oprichtingsakte nodig. Met deze oprichtingsakte en statuten bepaal je zelf hoe je je bv inricht. Met een bv beperk je je ondernemersrisico en heb je fiscale voordelen zodra je redelijke winst gaat maken. Gebruik deze oprichtingsakte om nu je bv op te richten.

Gebruik deze oprichtingsakte en statuten:

 • wanneer je een bv wilt oprichten

In deze oprichtingsakte en statuten staat onder meer:

 • het doel van de bv

 • de oprichter(s) en aantal aandelen in de bv

 • de wijze waarop nieuwe aandelen worden uitgegeven en overgedragen

 • een regeling voor de verkoop van de aandelen (o.a. aanbiedingsplicht en blokkeringsregeling)

 • de wijze van benoeming, schorsing en ontslag van het bestuur

 • hoe de besluitvorming is geregeld

 • de winstbestemming en dividenduitkering

 • afspraken over het bijeenroepen van de algemene vergadering

Een oprichtingsakte is een akte waarin de belangrijkste gegevens van je bv zijn vastgelegd. Hierin staan ook de statuten vermeld, regels waaraan de aandeelhouders en bestuurders zich moeten houden. De akte onderteken je bij de notaris en schrijf je in bij de Kamer van Koophandel. Zo kan iedereen weten van wie de bv is, wat het bedrijf doet en wat de bevoegdheden van de bestuurders en aandeelhouders zijn.

Je hebt een oprichtingsakte nodig als je een bv wilt oprichten.

Er zijn verschillende soorten bv’s. De bekendste bv’s zijn:

 • werk bv: bv waar de eigenlijke werkzaamheden plaatsvinden

 • holding: bv die de aandelen in een ander bedrijf houdt

 • management bv: bv met als doel het voeren van het management in een of meerdere andere bedrijven 

Of het op financieel en fiscaal gebied voordelig is om een bv op te richten, hangt af van de verwachte winst en het ondernemersrisico. Hoe hoger de verwachte winst en het risico, des te verstandiger is het om voor een bv te kiezen omdat je aansprakelijkheid beperkt is. Je kunt met een bv naast inkomen ook dividend uitkeren, wat fiscaal weer aantrekkelijk is. Het omslagpunt waarop het interessant wordt om een bv op te richten, ligt bij een jaarlijkse winst vanaf ongeveer € 100.000.

Een bv heeft verschillende voordelen:

 • je bent in principe niet privé aansprakelijk voor schulden van de bv

 • je betaalt minder belasting over inkomsten bij veel winst omdat je dividend kunt uitkeren

 • je kunt in je eentje een bv oprichten

 • je hebt geen startkapitaal nodig

Een bv heeft aandeelhouders en een bestuur. De aandeelhouders beslissen in de Algemene Vergadering over de belangrijkste zaken, zoals de verkoop van aandelen en het aannemen en ontslaan van bestuurders. Daarnaast kunnen aandeelhouders afspraken vastleggen in een aandeelhoudersovereenkomst. ls je de enige aandeelhouder bent, ben je zowel bestuurder (directeur) als aandeelhouder. Het bestuur, dat uit 1 of meerdere personen kan bestaan, neemt de dagelijkse beslissingen die nodig zijn voor de bedrijfsvoering. Grote bv’s moeten ook een raad van commissarissen aanstellen, die toezicht houdt op het beleid van het bestuur.

Een holding is een bv die aandelen houdt in 1 of meerdere (werk)ondernemingen. Een holding oprichten naast een (werk)onderneming heeft een aantal voordelen:

 • waardevolle onderdelen zoals winst en onroerend goed blijven in de holding veilig bij een eventueel faillissement van de (werk)onderneming

 • je kunt je (werk)onderneming makkelijker verkopen en je betaalt dan geen vennootschapsbelasting

 • je kunt kosten en winsten tussen de bv’s verrekenen, zodat je minder belasting betaalt

Met een bv ben je in principe niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. Er zijn uitzonderingen:

 • wanneer banken je privé laten meetekenen als je een lening aangaat of je privévermogen als onderpand vragen

 • voor schulden die zijn ontstaan door verplichtingen waarvan je kon voorzien dat de bv er niet aan kon voldoen

 • als je de Belastingdienst niet op tijd meldt dat de bv niet in staat is om belastingen of premies te betalen

 • als de bv failliet gaat door onbehoorlijk bestuur zoals het niet op tijd deponeren van de jaarstukken

Een bv is een besloten vennootschap: niet iedereen kan zomaar tot de bv toetreden. De blokkeringsregeling en aanbiedingsplicht spelen hierin een rol. Met een aanbiedingsplicht moet je je aandelen bij verkoop eerst aanbieden aan de andere aandeelhouders. Met de blokkeringsregeling mogen de andere aandeelhouders de verkoop aan een derde onder voorwaarden blokkeren. Je kunt zelf afspreken of je deze bepalingen in de statuten opneemt en hoe je ze invult.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je een holding wilt oprichten

 • je een afwijkende aanbiedingsplicht of blokkeringsregeling wilt opnemen

Op deze oprichtingsakte bv is Nederlands recht van toepassing.